MR-obelisker

”MR-obelisker” är ett kommunalt gestaltningsprojekt i Jokkmokks kommun, som har resulterat i fem skulpturer i form av obelisker. Skulpturerna har placerats ut på olika platser i kommunen, med temat FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

 
”En viktig metod i arbetet för att uppnå målet full respekt för mänskliga rättigheter är att öka kunskapen och medvetenheten om de mänskliga rättigheterna.” Så inleds den nationell handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna, som regeringen utarbetade 2006-2009.
 
Jokkmokks kommun har under åren 2007-2012 investerat i en konstnärlig gestaltning skapad av konstnären Eva Stina Sandling, Porsi, Jokkmokks kommun. De fem obeliskerna har följande teman och placeringar:
 
Artikel 1, står i parken i Jokkmokk (2009)
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.
 
Artikel 18, står vid kyrkan i Vuollerim (2009)
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och religiösa sedvänjor.
 
Artikel 19, står vid järnvägs¬stationen i Murjek (2012)
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.
 
Barnkonventionen, står vid entrén till kommunhuset i Jokkmokk (2009)
Artiklarna 1-3: Ett barn – det är varje människa i världen upp till 18 år. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet.
 
ILO-konventionen nr 169, står vid Ájtte, intill Storgatan (2011)
Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk (ILO:s konvention nr 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention) är en konvention som antogs av Internationella Arbetsorganisationen ILO 1989. Den bygger bland annat på att principerna från FN:s övriga rättighetsdeklarationer skall tillämpas även på ursprungsbefolkningar.
 

Fakta om skulpturerna:

Skulpturerna är framtagna av konstnär Eva Stina Sandling, Porsi. Idén till konstverken kommer från gamla blåvitrandiga mötespålar i trä, vägmärken som signalerar mötesplats på smala grusvägar. Obeliskerna har lånat form av pålen.
 
Obelisken vill uppmärksamma lokala och universella möten som samhället och den enskilda individen ställs inför, såväl historiska som nutida. Avtryck där de mänskliga rättigheternas formuleringar kring begreppen fri-, rätt- och skyldigheter uppmanar till dialog och eftertanke.
 
Varje obelisk bär en artikeltext i glaslaminat som förutom svenska är på: arabiska, danska, engelska, finska, franska, holländska, nord, syd- och lulesamiska, romani, spanska, swahili, turkiska, tyska, och ryska. Laminaten har även bild- och formelement som samspelar med texterna.
 
Teknik/utförande: Galvaniserad stålkonstruktion: 3 x 0,50 x 0,50 meter. Glaslaminerade bilder och texter. 
 
Konstprojektet MR-Obelisker har haft stöd av: Norrbottens läns landsting, Sametinget, Vattenfall, Kultur- & upplevelseutveckling/KUPP, Sparbanken Nord, Jokkmokks Församling, Länsstyrelsen, AMS och ABF Norrbotten.
 
 
För mer information, kontakta: Anna-Karin Aira, kultursekreterare, Jokkmokks kommun, tel 0971-17204, anna-karin.aira@jokkmokk.se

Publicerad: 2019-09-10 17:13. Ändrad: 2019-09-10 17:30.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim