Förebyggande arbete

Lokalt samverkansavtal

Det lokala brottsförebyggande rådet i Jokkmokk har utformat ett lokalt samverkansavtal  mellan Jokkmokkspolisen och Jokkmokk kommun gällande våld i nära relationer. Målsättningen är att polisen och kommunen ska bli mera effektiva i att upptäcka våld i nära relationer; specifikt uppmärksamma barn som har bevittnat våld samt kvinnor som har blivit utsatta för våld. Våldet är ett BROTT.

Samverkan kring våld i nära relation

I kommunen finns en samverkansgrupp som består av representanter från Socialförvaltning, Hälso- & Sjukvård, Polis, Elevhälsa, Flyktingmottagning samt Jokkmokks Kvinnojour. Gruppen arbetar utifrån ett handlingsprogram som syftar till att ge stöd till våldsutsatta samt att särskilt uppmärksamma barnens situation och deras behov av stöd. Våld i nära relation handlar oftast om mäns våld mot kvinnor, men naturligtvis är arbetet också riktat mot alla andra former av våld i nära relation.

Det finns också en kommunövergripande samverkansgrupp för frågor gällande våld mot barn. De samverkande kommunerna är Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Pajala och gruppen består av representanter från Lapplands Barnklinik, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Kvinnokliniken, Primärvården, Socialtjänsten och Polis/Åklagare. Gruppen har utformat ett handlingsprogram som syftar till att tydliggöra myndigheternas olika ansvarsområden samt att åstadkomma ett bra samnyttjande av insatser för barn som utsatts för någon form av våld.

Åren 2012-2014 pågick en gemensam utvecklingssatsning gällande våld i nära relationer, Projekt Våld i Nära Relationer, inom Socialförvaltningarna i Gällivare, Kiruna, Pajala och Jokkmokk. Arbetet syftade till att öka kunskapen om våld i nära relationer bland kommunens personal samt kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete med våldsutsatta och våldsutövare samt med barn som bevittnat våld. Projektledare var Erika Nordvall Falck.

Tillsammans med Pajala och Gällivare kommuner ansöker Jokkmokk om nya utvecklingsmedel  från Socialstyrelsen 2015.

Vi deltar också i en länsövergripande samverkan mot våld inom ramen för Kommunförbundet Norrbotten.


Publicerad: 2014-08-06 09:55. Ändrad: 2014-08-06 09:55.