Kvalitet, uppföljning och resultat

Inom Socialtjänsten arbetar vi aktivt med kvalitetsutveckling:

  • Vi definierar vad som är kvalitet.
  • Vi följer upp kvaliteten.
  • Vi identifierar utvecklingsområden att arbeta vidare med.

Kvalitetsarbetet har två delar: 

  • God kvalitet i socialtjänstens handläggning.
  • Följa upp och kontrollera kvaliteten i utförarnas insatser.
God kvalitet inom socialtjänstens verksamhet innebär bland annat:
  • Rättssäkerhet
  • ett gott bemötande,
  • delaktighet för berörda och
  • att socialtjänstens insatser ges i enlighet med mål och bestämmelser i de styrande lagarna. 
För att få kunskap och kunna bedöma kvalitet och resultat av verksamheten utvecklar socialtjänsten sina metoder för uppföljning och utvärdering. 
Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd om kvalitet inom Socialtjänsten.
Kvaliteten ska utvecklas och säkras kontinuerligt och långsiktigt.

Publicerad: 2014-07-01 18:06. Ändrad: 2022-05-09 10:46.

Kvalitetsberättelse

Kvalitetsberättelsen är en övergripande årlig redovisning som ger en samlad bild av kvaliteten i vår verksamhet. Den ger ingen fullständig beskrivning av vårt arbete inom Socialtjänsten men ger en indikation på det fokus vi haft det senaste året. Den säger också något om våra styrkor och utvecklingsområden inför framtiden.

Kvalitetsberättelse 2022

 

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars varje år. Den ska göras tillgänglig för alla som vill ta del av den.

Här kan du läsa om hur Jokkmokks kommun arbetat med patientsäkerhet, vad man gjort för att öka patientsäkerheten och vilka resultat man uppnått.

Patientsäkerhetsberättelse 2022