Renhållning och återvinning

Renhållningen i Jokkmokks kommun

Det centrala i vår verksamhet är de tre återvinningscentraler (ÅVC) där vi hanterar merparten av allt avfall. Där arbetar ca fem personer riktat med renhållning, projekt förpackningsinsamling och samhällsinformation. Vi har en återbruksbutik på vår största ÅVC Jokkmokk där du kan finna och lämna det mesta inom återbruk. Har du betalt en grundavgift finns även möjligheten till självplock i vissa av avfallshögarna.

Vårt mål med miljöarbetet är att vår resursanvändning och vårt avfall ska inte belasta miljön för framtida generationer. Kvalitén på avfallshanteringen ska vara hög. Källsorteringen ska utökas och förbättras. Allt arbete ska ske under beaktning av de tre hållbarhetsdimensionerna: ekonomisk, miljömässig och social utveckling.

Grundavgiften är den fasta avgiften som betalas kvartalsvis som täcker gemensamma kostnader såsom drift av återvinningscentraler, insamling och vidare hantering av farligt avfall med mera. Genom grundavgiften har privatpersoner möjlighet att slänga sitt sorterade avfall på återvinningscentraler kostnadsfritt.

Alla hushåll i kommunen som betalar en grundavgift för renhållning, eller hyra till en lägenhetsinnehavaren  ges ett antal fria besök, dessa finns redan registrerade i körkortet hos den personen som faktura gått till.

Man kan även utöka sitt tillträde genom E-tjänsterna längs ner på denna sida genom att ansöka och delta i en kortare utbildning.   


Återvinningscentraler (ÅVC)

Öppettider:

Jokkmokk (hitta dit).
Måndagar-fredagar: 07:00-15:30.

Vuollerim (hitta dit).
Tisdagar: 08.00-15.00                                                

Porjus (hitta dit).
Onsdagar: 08.00-15.00                                                       

Återvinsten (ÅVC Jokkmokk)

Måndagar-fredagar: 07:00-12:00 

Grönt kort (efter grönt kort utbildning)

Alla dagar 06.00-22.00

OBS! Röda dagar stängt på samtliga återvinningscentraler.
Eventuella frågor: 0971-173 06 (Personalen på rampen).

Slipers eller telefonstolpar ingår inte i grundavgiften, inte heller osorterat avfall från privatpersoner. Detta kan avlämnas mot den taxa som är gällande för verksamheter.

Sortering ska göras innan uppkörningen på ramp.

I Porjus och Vuollerim har vi följande begränsningar pga vår kapacitet:

  • Vi tar emot endast små mängder avfall (max personbil/LB med släp)
  • Ej asbest
  • Ej betong
  • Ej fönster, eller glasdörrar.
  • Föremål som ej ryms i befintliga behållare (tryckimpregnerat, isolering)
  • Mottagningsstopp om behållarna blir fulla. Vid dessa tillfällen hänvisar vi till Jokkmokks ÅVC.

 

OBS! För att undvika köbildning, sortera ditt avfall innan du kommer till återvinningscentralen. 

SAND för SANDNING kan du hämta på ÅVC i Jokkmokk, Vuollerim och Porjus under ordinarie öppettider. Ta med spade och mindre kärl (hink) att ta sanden i. Det går, med andra ord, inte att hämta stora mängder sand (exempelvis med släpvagn).

Återvinningsstationer

From årsskiftet 23/24 ansvarar Jokkmokks kommun gatukontoret för återvinningstationerna i Jokkmokk, Vuollerim, Porjus och Kåbdalis samt Murjek.

Ser du att behållarna är fulla eller andra åtgärder behövs kontakta oss gärna så ordnar vi det. 

0971-17312

Förändringar inom förpackningsinsamling

För att öka materialåtervinningen, minska mängden avfall från förpackningar och göra det smidigt för alla, har regeringen infört nya regler för hur förpackningar ska samlas in. Från den 1 januari 2024 ansvarar Jokkmokks kommun för att samla in förpackningar från hushållen. Dessutom, från den 1 januari 2027, måste insamlingen vara nära fastigheterna för alla hushåll.

Sedan 1994 har de företag som tillverkar förpackningar varit ansvariga för både insamling och återvinning. Nu ändras detta – verksamheter kommer fortfarande att ha ansvar för att återvinna förpackningarna, men det blir alltså kommunernas uppgift att se till att hushållen kan sortera sina förpackningar så att kommunerna kan samla in och producenterna återvinna dem.

Varför införs ett kommunalt insamlingsansvar, vad är poängen?

Hittills har flera olika parter ansvarat för att samla in förpackningar, vilket gjort det svårt att organisera insamling och information på effektivast möjliga sätt. När kommunen tar över ansvaret för förpackningsavfallet kan vi samordna insamlingen av förpackningar med mat- och restavfall. Det är också ett verktyg för att möta EU-krav och de mål för materialåtervinning som EU satt upp.

Regeringens beslut betyder att alla hushåll senast 2027 ska få närmare och enklare att lämna sitt förpackningsavfall än idag. Det gör det lättare att göra rätt - när avfallet sorteras bättre ökar materialåtervinningen av material också.

Vad händer och när?

  • 1 januari 2024: Kommunerna får ansvar att samla in förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser (ÅVS) Kommunerna ska då också erbjuda separat insamling av matavfall från hushåll. (detta gör vi redan i tätorterna Jokkmokk, Porjus och Vuollerim) och implementerar detta framgent iform av brun tunna eller komposter.  
  • 1 januari 2026: Kommuner ska ordna separat insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser.
  • 1 januari 2027: Kommuner ska ordna insamling av förpackningar fastighetsnära och också insamling av skrymmande förpackningar, sådant som är för stort för soptunnan, vid lättillgängliga insamlingsplatser.

 

Vilka förpackningar gäller det?

Det gäller kartong- och pappersförpackningar, plast- och metallförpackningar samt färgat och ofärgat glas från hushåll. Kommunerna även ansvar för att samla in träförpackningar och övriga förpackningar av textil, keramik och porslin vid återvinningscentralerna.

Inom några år (2027) ska kommunerna också erbjuda insamling av skrymmande förpackningar av plast, papper och kartong på lättillgängliga insamlingsplatser, dvs man ska inte alltid behöva åka till återvinningscentralen för att lämna de förpackningar som inte får plats i soptunnan hemma.

 

Varför är det viktigt att återvinna förpackningarna (och allt annat)?

Senaste statistiken visar att två tredjedelar av alla förpackningar återvinns till nya produkter - men återvinningen kan bli ännu bättre eftersom en tredjedel fortfarande hamnar i restavfallet och går till energiåtervinning. Det är inte bästa miljönyttan.

När man materialåtervinner en plastförpackning halveras klimatavtrycket jämfört med om den slängs i soppåsen och går till förbränning. Men idag slängs hälften av all plast i soppåsen i stället för i plaståtervinningen. Det leder till onödiga klimatutsläpp. Om varje svenskt hushåll återvinner en extra plastförpackning i månaden kan koldioxidutsläppen minska motsvarande utsläppen från 1 200 bensindrivna bilar per år.

Och visste du att papper kan bli nytt papper upp till sju gånger och metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst? Därför är det så viktigt att vi återvinner förpackningar i stället för att slänga dem i soppåsen.

 

Vad är fastighetsnära insamling?

Från och med 2027 ska alla ha möjlighet att lämna sitt avfall nära sin bostad, s k "fastighetsnära insamling". Detta gäller både för boende i villor och lägenheter.

Att det blir närmare där man bort sänker tröskeln för att sortera – det blir lättare att göra rätt. Erfarenheten visar att fler förpackningar sorteras ut och kan materialåtervinnas i stället för att hamna i restavfallet. Som en extra vinst minskar också nedskräpningen. Win-win-win.

För att göra sortering ännu enklare har ett nytt system med skyltar för olika typer av avfall introducerats i Sverige, ja faktiskt i hela Norden. Symbolerna som exempelvis kommer användas på våra ÅVC:er används redan på sopkärl, återvinningsstationer och återvinningscentraler är desamma som på många förpackningar. Detta gör det tydligt hur varje förpackning ska sorteras.

 

Vilka förpackningar ingår i fastighetsnära insamling?

Papper och kartong, plast och metallförpackningar och färgat och ofärgat glas. Och så mat- och restavfall sedan tidigare. 

 

Kommer återvinningsstationerna finna kvar när fastighetsnära insamling införs?

Till dess att den fastighetsnära insamlingen är utbyggd kommer återvinningsstationerna att finnas kvar. På Jokkmokks återvinningscentral tar vi emot alla förpackningsslag och ser helst att förpackningar levereras hit i första hand då ett hanteringsled då försvinner för oss och effektiviserar våra tömningar. 

 

Kommer det bli dyrare för oss som invånare?

Det är fortsatt producentansvar för förpackningar. Det betyder att det är producenterna som ska bekosta insamling och återvinning av förpackningarna, så nej, det ska inte påverka avfallstaxan.

 

För dig med verksamhet

Du som driver kafé, restaurang, butik, kontor, byggföretag eller annan verksamhet, har ansvar för ditt avfall och för att återvinna alla förpackningar som du använt. Förpackningar som lämnas för återvinning ska vara tömda på innehåll och vara sorterade utifrån materialen; papper, plast, metall samt färgat- och ofärgat glas.

Observera att det bara är hushåll som får lämna sina förpackningar på kommunens återvinningsstationer. De är inte till för verksamheter.

De nya reglerna ska även göra det enklare för verksamheter att återvinna sitt förpackningsavfall. Verksamheter kommer från 1 januari 2024 kunna lämna verksamhetsförpackningar utan avgift och volymbegränsningar på mottagningsplatser i hela landet, alternativt anlita egen godkänd avfallsentreprenör på fria marknaden.

Mottagningsplatsernas placering är ännu inte bestämt men tills detta är beslutat tar vi småskaligt emot förpackningar från verksamheter på ÅVC Jokkmokk. Dock är det producentansvarsorganisationen, NPA som ansvarar för denna hantering i samråd med Jokkmokks kommun. Förpackningar från verksamheter är ej ett kommunalt ansvar. 

Samlokaliserade verksamheter

De verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserade med hushållen, dvs. verksamheter som tillsammans med hushåll använder behållare och andra anordningar tillsammans med hushåll för hantering av avfall på, eller i anslutning till, en fastighet, får möjlighet att välja kommunen som ansvarig för insamlingen av förpackningsavfallet. Det valet görs genom en anmälan till kommunen vid den tidpunkt som kommunen bestämmer i kommunala föreskrifter. Alltså kan du som verksamhetsutövare efter överenskommelse med hyresvärden/bostadsrättsföreningen och en anmälan till kommunen ansluta till den fastighetsnära insamlingen som tillhandahålls av fastighetsägaren.

 


Publicerad: 2014-11-17 09:26. Ändrad: 2024-01-16 14:10. Ansvarig: Sara Hellis

Kontakta Renhållningen:
Magnus Vannar, renhållningschef
0971-173 12
magnus.vannar@jokkmokk.se