Planbesked

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en ny detaljplan upprättas har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. Kommunen lämnar då ett skriftligt besked om planläggning ska inledas eller inte.

Vid ansökan om planbesked (blankett) är kommunen skyldig att inom fyra månader från ansökningsdatum lämna planbesked.Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida.

En begäran om planbesked ska vara skriftlig och lämnas till kommunens planhandläggare. Ändamålet med åtgärden ska framgå och en karta ska bifogas som visar vilket område som berörs. Om åtgärden gäller byggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen.

Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att en detaljplan kommer att upprättas. Ett positivt planbesked är inte heller en garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. I ett planbesked ska kommunen meddela när planarbetet bedöms vara klart. Om en detaljplan inte kommer att påbörjas ska skälen anges i planbeskedet.

Gällande plantaxa hittar du här 


Publicerad: 2016-09-28 14:13. Ändrad: 2020-05-14 07:34. Ansvarig: Sara Hellis

Kontakt

Sofia Silfverbrand

Planarkitekt/Samhällsstrateg

Telefon: 0971-171 76
Epost:
sofia.silfverbrand@jokkmokk.se