Detaljplan Vaikijaur 3:18

Jokkmokks kommun

Status:

Samråd pågår mellan 30 april och 21 maj 2019.

Planens syfte och huvuddrag

Det aktuella förslaget handlar om att skapa planmässiga förutsättningar för industri. Berört område är beläget norr om byn Vajkijaur på båda sidor om väg 45. Verksamheten är avsedd att bestå av elintensiv verksamhet.

Under planprocessen skall särskilt påverkan på natur belysas. Säkra och tillgängliga tillfarter till området samt frågor som omhändertagande av dagvatten är också av särskild vikt att lösa innan planen antas.

Planhandlingarna har tagits fram av WSP på uppdrag av Jokkmokks kommun. Till samrådshandlingarna hör följande handlingar:

Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligen till Jokkmokks kommun senast den 21 maj 2019. Synpunkterna skickas till:
Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk, eller till:registraturen@jokkmokk.se.
Märk ditt brev eller email med ärende och planens diarinr 2018:320.


Publicerad: 2019-04-29 15:59. Ändrad: 2019-08-07 16:17.