Detaljplan Vaikijaur 3:18

Jokkmokks kommun

Status: Laga kraft

Samhällsbyggarnämnden har 2021-01-28 § 5 antagit detaljplan för Vajkijaur 3:18, inom Jokkmokks kommun. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla 1 februari 2021.

Planen blev överklagad till Mark- och miljödomstolen februari 2021.

Mark- och miljödomstolen beslutade 2021-10-15 att avslå överklagandena.

Mark- och miljödomstolens beslut överklagades november 2021 till Mark- och miljööverdomstolen. 

Mark och Miljööverdomstolen beslutade 2022-02-04 att inte ge prövningstillstånd.


Beslutet har till följd av detta vunnit laga kraft 2022-02-04.

 

image.png

Planens syfte och huvuddrag

Det aktuella förslaget handlar om att skapa planmässiga förutsättningar för industri. Berört område är beläget norr om byn Vajkijaur på båda sidor om väg 45. Verksamheten är avsedd att bestå av elintensiv verksamhet. Planen stämmer överens med översiktsplanens intentioner. 

 

 


Publicerad: 2019-04-29 15:59. Ändrad: 2022-02-22 16:07.