Detaljplan Vaikijaur 3:18

Jokkmokks kommun

Status:

Samhällsbyggarnämnden har 2021-01-28 antagit detaljplan för Vajkijaur 3:18, inom Jokkmokks kommun. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla 1 februari 2021.

image.png

Planens syfte och huvuddrag

Det aktuella förslaget handlar om att skapa planmässiga förutsättningar för industri. Berört område är beläget norr om byn Vajkijaur på båda sidor om väg 45. Verksamheten är avsedd att bestå av elintensiv verksamhet. Planen stämmer överens med översiktsplanens intentioner. 

Efter granskning ett granskningsutlåtande upprättats och planhandlingar bearbetats, enligt redovisning i granskningsutlåtandet. 

Planhandlingarna har tagits fram av WSP på uppdrag av Jokkmokks kommun. Till antagandehandlingarna hör följande handlingar:

Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Att överklaga beslutet

För beslutet gäller en tre veckor överklagandetid. Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor från den dag då justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla om ingen har överklagat beslutet under den tiden. För att detaljplanen ska vinna laga kraft krävs även att länsstyrelsen inte överprövar detaljplanen.

 

Ett överklagande av beslutet lämnas till kommunen senast den 22 februari 2021. Överklagandet ska sändas till Samhällsbyggarnämnden, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk eller till registraturen@jokkmokk.se.  Märk överklagandet med diarienr 2018:320. Kommunen lämnar i sin tur över överklagandet till mark och miljödomstolen för prövning.

I överklagandet ska det anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress.

Det är de som senast under granskningen skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts som har rätt att överklaga beslutet. 


Publicerad: 2019-04-29 15:59. Ändrad: 2021-02-02 10:42.