Detaljplan för Porjus 1:103

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status: Samhällsbyggarnämnden har 2021-05-06 antagit detaljplan för del av Porjus 1:103. Planen har vunnit laga kraft

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostadsändamål inom del av fastigheten Porjus 1:103.

Planen hanteras med standard planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Planhandlingarna har tagits fram av Ramboll på uppdrag av exploatören. Till antagandehandlingarna hör följande handlingar:


Publicerad: 2018-05-28 15:35. Ändrad: 2021-09-01 08:35.