Upphävande byggnadsplan Porsiedet 1:8

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status:

Samhällsbyggarnämnden har 2018-08-30 beslutat att upphäva byggnadsplan för Porsiedet 1:8 m fl – Förslag till byggnadsplan för fritidshusbebyggelse (25-P84/26), inom Jokkmokks kommun.   

Planen hanteras med begränsat standard planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Planens syfte och huvuddrag

Det aktuella förslaget handlar att upphäva byggnadsplan Porsiedet 1:8 m fl – Förslag till byggnadsplan för fritidshusbebyggelse (25-P84/26) från 1984. Planen omfattar ett område med angiven markanvändning för bostadsbebyggelse/fritidshusbostäder, grönområde, vattenområde samt hamnändamål.

 

Planhandlingarna har tagits fram av Jokkmokks kommun. Till samrådsshandlingarna hör Planbeskrivning och Plankarta.

Planen upprättas med begränsat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Att överklaga beslutet
För beslutet gäller en tre veckor överklagandetid. Om ingen överklagar beslutet vinner beslutet laga kraft tre veckor efter att beslutet tillkännag

Ett överklagande av beslutet lämnas till kommunen senast den 25 september 2018. Överklagandet ska sändas till Samhällsbyggarnämnden, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk, eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med ärende och planens diarinr 2018:322
Kommunen lämnar i sin tur över överklagandet till mark och miljödomstolen för prövning.

I överklagandet ska det anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress.


Publicerad: 2018-05-28 15:35. Ändrad: 2018-05-28 15:44.