Detaljplan för Porjus 1:103

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status: Samhällsbyggarnämnden har 2021-05-06 antagit detaljplan för del av Porjus 1:103.

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostadsändamål inom del av fastigheten Porjus 1:103.

Planen hanteras med standard planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Planhandlingarna har tagits fram av Ramboll på uppdrag av exploatören. Till antagandehandlingarna hör följande handlingar:

Att överklaga beslutet
För beslutet gäller en tre veckor överklagandetid. Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor från den dag då justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla om ingen har överklagat beslutet under den tiden. För att detaljplanen ska vinna laga kraft krävs även att länsstyrelsen inte överprövar detaljplanen.

Ett överklagande av beslutet lämnas till kommunen senast den 31 maj 2021. Överklagandet ska sändas till Samhällsbyggarnämnden, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk överklagandet med Diarienr. 2020:403. Kommunen lämnar i sin tur över överklagandet till mark och miljödomstolen för prövning.


I överklagandet ska det anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress.


Det är de som senast under granskningen skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts som har rätt att överklaga beslutet.
Publicerad: 2018-05-28 15:35. Ändrad: 2021-05-10 09:07.