Detaljplan för Porjus 1:103

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status: Samråd pågår mellan 10:e mars och 25:e mars 2021. 

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostadsändamål inom del av fastigheten Porjus 1:103.

Planen hanteras med standard planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Planhandlingarna har tagits fram av Ramboll på uppdrag av exploatören. Till samrådshandlingarna hör följande handlingar:

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligen till Jokkmokks kommun senast den 25:e mars 2021. Synpunkterna skickas till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk, eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med ärende och planens diarinr 2020:403.

 
Publicerad: 2018-05-28 15:35. Ändrad: 2021-04-09 13:23.