Detaljplan för del av Mästertoppen Kåbdalis 2:70 med flera

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status:

Samhällsbyggarnämnden har 2019-11-07 antagit Detaljplan för Kåbdalis 2:70 m.fl. inom Jokkmokks kommun. Planen har vunnit laga kraft.

Planens syfte och huvuddrag

Det aktuella förslaget handlar om att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse samt tillfällig vistelse i form av lägenhetshotell. Planförslaget har även till syfte att ge förutsättningar till bildandet av en gemensamhetsanläggning för lokalgatan som idag är placerad inom planlagd mark för natur.

Planhandlingarna har tagits fram WSP på uppdrag av Jokkmokks kommun. Till antagandehandlingarna hör Granskningsutlåtande, Samrådsredogörelse, Planbeskrivning och Plankarta. Planen har upprättats med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

 


Publicerad: 2019-05-09 15:42. Ändrad: 2021-09-01 08:33.