Detaljplan för del av Mästertoppen Kåbdalis 2:70 med flera

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status:

Samhällsbyggarnämnden har 2019-11-07 antagit Detaljplan för Kåbdalis 2:70 m.fl. inom Jokkmokks kommun.

image.png

Planens syfte och huvuddrag

Det aktuella förslaget handlar om att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse samt tillfällig vistelse i form av lägenhetshotell. Planförslaget har även till syfte att ge förutsättningar till bildandet av en gemensamhetsanläggning för lokalgatan som idag är placerad inom planlagd mark för natur.

Planhandlingarna har tagits fram WSP på uppdrag av Jokkmokks kommun. Till antagandehandlingarna hör Granskningsutlåtande, Samrådsredogörelse, Planbeskrivning och Plankarta. Planen har upprättats med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Att överklaga beslutet

För beslutet gäller en tre veckor överklagandetid. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre veckor efter att beslutet tillkännagivits.

Ett överklagande av beslutet lämnas till kommunen senast den 9:e december 2019. Överklagandet ska sändas till Samhällsbyggarnämnden, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med ärende och planens diarienr. 2018:321. Kommunen lämnar i sin tur över överklagandet till mark och miljödomstolen för prövning.

I överklagandet ska det anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress.

Det är de som senast under granskningen skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts som har rätt att överklaga beslutet.


Publicerad: 2019-05-09 15:42. Ändrad: 2019-11-24 16:33.