Detaljplan för del av Mästertoppen Kåbdalis 2:70 med flera

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status:

Granskning pågår mellan 9 augusti och 9 september 2019. 

 

Planens syfte och huvuddrag

Det aktuella förslaget handlar om att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse samt tillfällig vistelse i form av lägenhetshotell. Planförslaget har även till syfte att ge förutsättningar till bildandet av en gemensamhetsanläggning för lokalgatan som idag är placerad inom planlagd mark för natur.

Efter samrådet har en samrådsredogörelse upprättats och planhandlingar har bearbetats enligt redovisning i samrådsredogörelsen.

Planhandlingarna har tagits fram av WSP på uppdrag av Jokkmokks kommun. Till samrådshandlingarna hör följande handlingar:

Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligen till Jokkmokks kommun senast den 9 september 2019. Synpunkterna skickas till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk, eller till registraturen@jokkmokk.se.
Märk ditt brev eller email med ärende och planens diarinr 2018:321.


Publicerad: 2019-05-09 15:42. Ändrad: 2019-08-07 16:18.