Detaljplan Kvikkjokk 3:2

Jokkmokks kommun, Norrbottens län


Detaljplan för del av Kvikkjokk 3:2 Jokkmokks kommun, Norrbottens län. 


Status:  Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14 § 48 att anta detaljplan för del av Kvikkjokk 3:2 m.fl 2:2 m.fl, inom Jokkmokks kommun. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla 22 juni 2021
 Detaljplan, granskning.jpg

Planens syfte och huvuddrag 
Det aktuella förslaget handlar om att möjliggöra område för fritidshus/bostäder. Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Planhandlingarna har tagits fram på uppdrag av fastighetsägaren i planområdet. Till granskningshandlingarna hör följande handlingar:

Att överklaga beslutet

För beslutet gäller en tre veckor överklagandetid. Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor från den dag då justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla om ingen har överklagat beslutet under den tiden. För att detaljplanen ska vinna laga kraft krävs även att länsstyrelsen inte överprövar detaljplanen.

Ett överklagande av beslutet lämnas till kommunen senast den 13 juli 2021. Överklagandet ska sändas till Samhällsbyggarnämnden, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk eller till registraturen@jokkmokk.se.  Märk överklagandet med Diarienr. 2017:71. Kommunen lämnar i sin tur över överklagandet till mark och miljödomstolen för prövning.

I överklagandet ska det anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress.

Det är de som senast under granskningen skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts som har rätt att överklaga beslutet. 


Publicerad: 2019-09-17 13:44. Ändrad: 2021-06-22 17:57.