Detaljplan Kvikkjokk 3:2

Illustration - exempel på möjlig utformning inom området (ej skalenlig).

Detaljplan för del av Kvikkjokk 3:2 Jokkmokks kommun, Norrbottens län. 


Status: Samråd pågår mellan 17:e september och 15:e oktober 2019.  
 Detaljplan, samråd.jpg

Planens syfte och huvuddrag 
Det aktuella förslaget handlar om att möjliggöra område för fritidshus/bostäder. Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Planhandlingarna har tagits fram på uppdrag av fastighetsägaren i planområdet. Till samrådshandlingarna hör följande handlingar:

Plankarta med planbestämmelser och illustration. 
Planbeskrivning. 
Naturvärdesinventering med tillhörande komplettering till naturinventering.
 
Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget
Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligen till Jokkmokks kommun senast den 15:e oktober 2019. Synpunkterna skickas till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med ärende och planens diarienr 2017:71


Publicerad: 2019-09-17 13:44. Ändrad: 2019-10-02 11:05.