Detaljplan Kvikkjokk 3:2

Jokkmokks kommun, Norrbottens län


Detaljplan för del av Kvikkjokk 3:2 Jokkmokks kommun, Norrbottens län. 


Status:  Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14 § 48 att anta detaljplan för del av Kvikkjokk 3:2 m.fl 2:2 m.fl, inom Jokkmokks kommun.Planen har vunnit laga kraft.
 

Planens syfte och huvuddrag 
Det aktuella förslaget handlar om att möjliggöra område för fritidshus/bostäder. Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Planhandlingarna har tagits fram på uppdrag av fastighetsägaren i planområdet. Till granskningshandlingarna hör följande handlingar:

 


Publicerad: 2019-09-17 13:44. Ändrad: 2021-09-01 08:32.