Detaljplan för Stentorp 1:9

Jokkmokks kommun

Status:

Detaljplan för Stenstorp 1:9 inom Jokkmokks kommun har vunnit laga kraft 2018-07-13. Samhällsbyggarnämnden antog detaljplanen i juni 2018.

Planens syfte och huvuddrag

Det aktuella förslaget handlar att möjliggöra ny utfart från c/o Gerd ut mot väg 45. I samband med planen ses prickad mark och byggrätt över. För att förhindra genomfartstrafik från väg 45 in mot bostadsområdet regleras utfartförbud mot Hantverkargatan, där infart till fastigheten är placerad i dag. 


Planhandlingarna har tagits fram av Jokkmokks kommun. Till planhandlingarna hör planbeskrivning, plankarta, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.

Planbeskrivning.

Plankarta.

Samrådsredogörelse.

Granskningsutlåtande.

Planen upprättas med standard planförfarande, enligt plan- och bygglagen (2010:900).


Publicerad: 2018-04-24 10:33. Ändrad: 2018-04-24 10:52.