Detaljplan för Polstjärnan, del av Kyrkostaden 1:2

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status: Antagen av kommunfullmäktige 2023-06-12. 

antagande bild.png

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för centrumverksamhet och verksamheter i området. Berört område är beläget i centrala Jokkmokk, mellan Kyrkovägen och Bokenskolan. Den planerade verksamheten är avsedd att bestå av kontor, verkstad och driftcentral.

Planen upprättas med ett utökat förfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Planhandlingar har tagits fram av Norconsult på uppdrag av kommunen. Till planhandlingarna hör följande handlingar:

Överklagande

Ett överklagande av beslutet lämnas till kommunen senast den 10:e juli 2023. Överklagandet ska sändas till Samhällsbyggarnämnden, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk eller till registraturen@jokkmokk.se.  Märk överklagandet med diarienr 2022:158. Kommunen lämnar i sin tur över överklagandet till mark och miljödomstolen för prövning.

I överklagandet ska det anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress.

Det är de som senast under granskningen skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts som har rätt att överklaga beslutet.

 


Publicerad: 2022-12-14 07:00. Ändrad: 2023-06-19 08:10.