Detaljplan för Polstjärnan, del av Kyrkostaden 1:2

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status: Granskning avslutad. Antagande pågår under våren.

Processbild.png

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för centrumverksamhet och verksamheter i området. Berört område är beläget i centrala Jokkmokk, mellan Kyrkovägen och Bokenskolan. Den planerade verksamheten är avsedd att bestå av kontor, verkstad och driftcentral.

Planen upprättas med ett utökat förfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Planhandlingar har tagits fram av Norconsult på uppdrag av kommunen. Till planhandlingarna hör följande handlingar:

 


Publicerad: 2022-12-14 07:00. Ändrad: 2023-04-12 13:31.