Detaljplan för Kåbdalis 4:2 och 4:3

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status:

Samråd pågår mellan 10:e juli och 19:e augusti 2019.

Planens syfte och huvuddrag

Det aktuella förslaget handlar om att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse.

Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Planhandlingarna har tagits fram av och på uppdrag av fastighetsägaren i planområdet. Till samrådshandlingarna hör följande handlingar:

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligen till Jokkmokks kommun senast den 19:e augusti 2019. Synpunkterna skickas till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk, eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med ärende och planens diarinr 2018:621.


Publicerad: 2019-07-02 13:58. Ändrad: 2019-07-02 14:25.