Detaljplan för Kåbdalis 2:2 mfl

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Illustration planförslag: wusp Arkitekter

Status:
 Granskning pågår mellan den 3 februari och 8 mars 2021.

imageea8tl.png

Planens syfte och huvuddrag
Planen syftar till att utveckla en trivsam och hållbar friluftsmiljö med utgångspunkt i befintliga värden samtidigt som nya kvaliteter tillförs. Planen möjliggör i huvudsak en expansion med nya nedfarter, ny bebyggelse i form av bostäder, fritidshus, restaurang-, hotell- och servicebyggnader samt områden för handel- och husvagnscamping. Förslaget innehåller ca 150 antal småhus och ett 50 tal radhus.

Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Planhandlingarna har tagits fram av wusp arkitekter på uppdrag av fastighetsägaren till planområdet. Till samrådshandlingarna hör följande handlingar:

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Om du har synpunkter på förslaget, lämna dem skriftligen till Jokkmokks kommun senast den 8 mars 2021. Synpunkterna skickas till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk, eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med ärende och planens diarienr 2017:880. Om du inte svarar i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


Publicerad: 2020-03-04 08:23. Ändrad: 2021-02-03 07:58.