Detaljplan för del av Nyborg

Inom Jokkmokks kommun

Status:

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017.

 

Planens syfte

Planen syftar till att möjliggöra förskoleverksamhet inom området. Detaljplanen medger även att området fortsatt kan nyttjas för bostäder eller kontor. 

 Nyborg ortofoto

Planhandlingarna har tagits fram av Jokkmokks kommun under hösten 2016 och början av 2017. Planen har varit ute på samråd under perioden 2017-02-08 - 2017-02-27. Inkomna yttranden har därefter sammanställts i en samrådsredogörelse och planhandlingarna har bearbetats inför granskning. Till granskningshandlingarna hör Samrådsredogörelse, Planbeskrivning och Plankarta.

Planen upprättas med standard planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Att överklaga beslutet

Ett överklagande av beslutet lämnas till kommunen senast den 3:e oktober 2017. Överklagandet ska sändas till Samhällsbyggarnämnden, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk eller till registraturen@jokkmokk.se. Kommunen lämnar i sin tur över överklagandet till mark och miljödomstolen för prövning.

I överklagandet ska det anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress.

Det är de som senast under granskningen skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts som har rätt att överklaga beslutet.  


Publicerad: 2017-02-07 15:00. Ändrad: 2017-04-03 13:59. Ansvarig: Sara Hellis