Detaljplan för Borgarplatsen

Del av fastigheten Jokkmokk 10:40, Jokkmokks kommun

 

Status:

Detaljplanen har vunnit lagakraft 2017.

 

Planens syfte och huvuddrag

Planområdet berör ett mindre område i centrala Jokkmokk. Syftet med planen är att möjliggöra expansion av befintlig verksamhet genom att ändra användningen från park/plantering till detaljhandel. I samband med planen ses gaturummet i området över avseende utrymmen för fotgängare samt parkeringslösningar.

 

illustration

 

Planhandlingarna har tagits fram av Jokkmokks kommun. Till granskningshandlingarna hör Planbeskrivning, Plankarta och Samrådsredogörelse.

Planen upprättas med standard planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligen till Jokkmokks kommun senast den 20:e oktober 2017. Synpunkterna skickas till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk, eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med ärende och planens diarinr 2016:1125.


Publicerad: 2017-09-08 13:19. Ändrad: 2017-09-08 13:27.