Detaljplan för Kyrkostaden 1:744

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status: Samhällsbyggarnämnden har 2021-03-11 beslutat att anta förslag till detaljplan för Kyrkostaden 1:744. Justering av protokollet med antagandebeslutet tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla 18 mars 2021.

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för detaljhandel och möjliggöra utbyggnad och utveckling av pågående handelsverksamhet.

Planen upprättas med standard planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Till antagandehandlingarna hör följande handlingar:

 

Att överklaga beslutet

För beslutet gäller en tre veckor överklagandetid. Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor från den dag då justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla om ingen har överklagat beslutet under den tiden. För att detaljplanen ska vinna laga kraft krävs även att länsstyrelsen inte överprövar detaljplanen

Ett överklagande av beslutet lämnas till kommunen senast den 8 april 2021. Överklagandet ska sändas till Samhällsbyggarnämnden, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk överklagandet med Diarienr. 2020:180.

Kommunen lämnar i sin tur över överklagandet till mark och miljödomstolen för prövning. I överklagandet ska det anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen bör även innehålla synpunkter på den sakfråga som överklagas samt den klagandes namn och adress.

Det är de som senast under granskningen skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts som har rätt att överklaga beslutet.


Publicerad: 2020-12-15 08:34. Ändrad: 2021-03-18 15:45.