Detaljplan för Älvsborg 1:47

Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Status: Samråd pågår mellan 23 februari och 23 mars 2022.

Planens syfte och huvuddrag

Syfte med planen är att pröva förutsättningarna av industriverksamhet inom området. Tilltänkta planområdet omfattar fastigheten Älvsborg 1:47 med en ytareal på ca 100 ha. Planområdet är beläget ca 5 kilometer norr om centrala Jokkmokk och är sedan tidigare oexploaterat och ej detaljplanelagt.

Planen upprättas med utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Planhandlingarna har tagits fram av WSP på uppdrag av fastighetsägaren till planområdet. Till planförslaget hör följande handlingar:

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen senast den 23 mars 2022 till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med ärende och diarienr 2020:76

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett beslut om att anta detaljplanen.


Publicerad: 2022-02-23 07:00. Ändrad: 2022-02-23 07:29.