Översiktsplan

Hur vill vi leva, verka och bo i framtiden? I en översiktsplan redogör kommunen för hur vi vill att mark, vatten och befintliga miljöer ska användas, bevaras och utvecklas på längre sikt. Det är ett av kommunens viktigaste planeringsverktyg.

 

Vad är en översiktsplan?

Kommunen ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är styrande för vilka allmänna intressen som ska beaktas vid såväl kommunens som andra myndigheters planering.

Översiktsplanen fyller flera viktiga funktioner. Den ska fungera som en vision för den framtida utvecklingen, ligga till grund för detaljplanering och bygglov samt vara ett instrument för kommunens dialog med staten avseende de allmänna intressenas innebörd och hantering. Jokkmokks kommuns gällande översiktsplan antogs i juni 2011.

Gällande översiktsplan hittar du här.

Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan. Snart kan du läsa mer om vårt arbete här.


Publicerad: 2016-09-28 14:05. Ändrad: 2024-03-25 15:26. Ansvarig: Sara Hellis