LIS-plan 2020-2021

Granskning av ny LIS-plan – Landsbygdsutveckling i strandnära läge, tillägg till översiktsplanen

Förslag till ny LIS-plan för Jokkmokks kommun är på granskning mellan 2020-12-14 och 2021-03-01.

Förslaget till ny LIS-plan sändes ut på samråd under sommaren och hösten 2019. Inkomna synpunkter har nu sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. Förslaget har därefter bearbetats och ställs nu ut på granskning.

Här hittar du granskningshandlingen: Granskningshandling LIS-plan 2020-2021

LIS-planen är ett tematiskt tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen och har som syfte att ta fram områden där det är lämpligt med ny eller kompletterande bebyggelse i strandnära lägen.

I den nya LIS-planen föreslås nya LIS-områden i
Mattisudden, Porsi, Linjeudden, Porsiedet, Låjssa, Kvikkjokk, Njavve, Råvvenjarka, Granudden,  Piertinjaur, Tiellejaur, Lill-Varjisträsk, Gallakluokta, Ålloluokta, Jaurekaska, Järta, Kåbdalis/Gurtek, Sågudden, Tjåmotis och Stor-Skabram.

Granskningshandlingen finns även utställd på samhällsbyggaravdelningens anslagstavla, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85.

 

Den dom har synpunkter på förslaget får framföra dessa senast den 1:a mars 2021. Synpunkterna skickas till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk, eller till registraturen@jokkmokk.se

Märk ditt brev eller email med ärende och diarenr 2019:648.

 

Efter bearbetning beräknas planen kunna antas våren 2021.

 


Publicerad: 2019-07-01 16:55. Ändrad: 2020-12-21 11:17.