Detaljplaner

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut inom ett bestämt och avgränsat område. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov. En detaljplan gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Om du planerar en byggnation, ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område och vad som gäller där.

Planprocessen

Kommunen har planmonopol, vilket innebär att det bara är kommunen som formellt kan initiera och anta en detaljplan. Att upprätta en detaljplan är en lång och noggrann process. Normaltid för att ta fram en detaljplan är minst ett år från uppstart, beroende på planens komplexitet. Noggrannheten behövs för att planen har stark rättsverkan. 

Handläggningen av detaljplaner enligt Plan- och bygglagen (PBL) kan ske med standard, utökat eller samordnat förfarande.

Startskede

En planprocess kan starta på olika sätt. Ofta är det markägaren eller exploatören som kontaktar kommunen när de behöver en ny detaljplan för att kunna utföra ett byggprojekt men kommunen kan även själva initiera en planprocess. Vid önskemål om upprättande av ny eller ändring av befintlig detaljplan ska en skriftlig ansökan om planbesked skickas till kommunen. Kostnaden för framtagandet av en detaljplan betalas normalt av den som har nytta av åtgärden.

Planprogram

I vissa fall upprättas ett planprogram. Planprogram redovisar översiktligt förutsättningar och visioner för ett större område. Planprogrammet kan exempelvis visa strukturen för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Samråd

Inför samråd har ett första förslag till detaljplan tagits fram. Förslaget kommuniceras med berörda sakägare, länsstyrelsen, kommunala nämnder och förvaltningar samt statliga myndigheter. Berörda fastighetsägare m.fl. underrättas per brev var utställningen äger rum. En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan hör en planbeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska genomföras. Detaljplanen ska ställas ut under minst tre veckor och under denna tid kan alla som har synpunkter framföra dessa skriftligen till kommunen.

Samrådsredogörelse

Synpunkter som framförts under samrådsskedet sammanställs i en samrådsredogörelse. Planförslaget bearbetas med hänsyn till synpunkterna. 

Granskning

Det bearbetade förslaget ställs ut för granskning. En underrättelse skickas ut till berörda fastighetsägare, myndigheter m.fl. per brev om var utställningen äger rum. Detaljplanen ska ställas ut under minst två veckor, under denna tid kan alla som har synpunkter framföra dessa skriftligen till kommunen.

Granskningsutlåtande

De inkomna synpunkterna redovisas tillsammans med kommentarer i ett granskningsutlåtande. Planförslaget bearbetas med hänsyn till synpunkterna. 

Antagande

Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige (KF) eller samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Beslut om antagande skickas till länsstyrelsen samt till de som haft synpunkter som inte tillgodosetts.

Överklagan

Kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska dock skickas till kommunen som i sin rättidsprövning avgör om överklagandet har kommit in i rätt tid innan kommunen skickar överklagandet och handlingarna i ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen. När ett överklagande har kommit in till kommunen måste kommunen handlägga det på ett visst sätt innan det kan skickas vidare till domstolen.

Överprövning

Länsstyrelsen har ett tillsynsansvar för vissa statliga och mellankommunala intressen och kan överpröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en plan om:

  • Riksintressen inte har tillgodosetts
  • Användning av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte har samordnats på lämpligt sätt
  • En bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller behovet av skydd mot olyckshändelser
  • Strandskydd inte har tillgodosetts
  • Miljökvalitetsnormer inte har beaktats

Laga kraft

Om ingen överklagar beslutet om antagande vinner detaljplanen "laga kraft" tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

 

Läs mer om detaljplanering här.
Gällande plantaxa hittar du här

Kommunen har en publik karttjänst som visar gällande detaljplaner.

I Jokkmokks kommunatlas

I direktlänk


Publicerad: 2016-09-28 14:11. Ändrad: 2024-03-25 12:50. Ansvarig: Sara Hellis

Kontakt

Sofia Silfverbrand

Planarkitekt/Samhällsstrateg

Telefon: 0971-171 76
Epost:
sofia.silfverbrand@jokkmokk.se