Detaljplaner

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut inom ett bestämt och avgränsat område. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov. En detaljplan gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

Att upprätta en detaljplan är en lång och noggrann process som tar 6–18 månader. Noggrannheten behövs för att planen har stark rättsverkan. I och med det kommunala planmonopolet är det bara kommunen som formellt kan initiera och anta en detaljplan.

En planprocess kan starta på olika sätt. Ofta är det markägaren eller exploatören som kontaktar kommunen när de behöver en ny detaljplan för att kunna utföra ett byggprojekt. Vid önskemål om upprättande av ny eller ändring av befintlig detaljplan ska en skriftlig ansökan om planbesked skickas till kommunen. Kostnaden för framtagandet av en detaljplan betalas normalt av den som har nytta av åtgärden.


Publicerad: 2016-09-28 14:11. Ändrad: 2017-01-26 12:00. Ansvarig: Sara Hellis

Ingen persondatasida utpekad