Fysisk planering

Kommunerna ansvarar för att planlägga för mark- och vattenanvändningen inom sina geografiska gränser. Det betyder att kommunen har huvudansvaret för den planering som sker enligt plan- och bygglagen (PBL). Det finns tre typer av kommunala fysiska planer: översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Översikts­planen beskriver de lång­siktiga grund­dragen för hur vi ska ut­veckla och bevara den byggda miljön och kommunens markområden på ett håll­bart och klimat­smart sätt. Översiktsplanen vägleder detaljplanering och bygglov men är inte bindande.

Detaljplanerupprättas i allmänhet när det ska byggas nytt i en tätort eller annan sammanhållen bebyggelse. De reglerar mer i detalj var nya byggnader får placeras och hur de ska utformas. En detaljplan ger byggrätt och är bindande, det vill säga det som anges i detaljplanen är också det som blir en laglig rättighet att bygga.

Områdesbestämmelser är ett mellanting mellan översiktsplan och detaljplan. Med dem kan kommunen reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen om det behövs för att säkerställa översiktsplanens syften eller tillgodose ett riksintresse.


Publicerad: 2016-09-28 14:02. Ändrad: 2016-09-30 08:11. Ansvarig: Sara Hellis

Ingen persondatasida utpekad