Skolor och förskolor

För att bygga nya skolor och förskolor samt att inreda befintliga hus för skolverksamhet, som tidigare varit något annat, behövs bygglov. Exempelvis behövs bygglov för att ändra användningen i en byggnad från kontor till skola.

Om bygglov inte kan ges för ändrad användning eller för en tillfällig paviljong på mark som inte får bebyggas kan ibland tidsbegränsat bygglov vara ett sätt att lösa ett tillfälligt behov av skol- eller förskoleplatser. Läs mer under tidsbegränsat bygglov.

Vi har beskrivit hela bygglovsprocessen under fliken Processen. Där kan du bland annat läsa vilka generella krav som ställs vid bygglov, vilka handlingar som behövs och få tips för att underlätta hela processen.

Utemiljö

Förskolor och skolor ska alltid ha tillgång till skolgård utomhus. För förskolor ska logistiken för hämtning och lämning med bil redovisas i bygglovet.

Skyltar

För att sätta upp skyltar behövs också bygglov.

Andra tillstånd

Skolor och förskolor är också anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Anmälan handläggs av miljöförvaltingen.


Publicerad: 2014-11-05 10:56. Ändrad: 2019-08-13 12:10.