Flytt av kök och badrum

Det behövs inget tillstånd för att flytta ett kök eller ett badrum.

Däremot måste en anmälan göras i följande fall:

  • Byggnadens bärande delar berörs.
  • Större ändring av vatten- och avloppet.
  • Utrymningsvägarna förändras.
  • Det finns skyddsbestämmelser i detaljplanen.
  • Byggnaden är klassad som byggnadsminne

Tänk på att du som byggherre ansvarar för att de tekniska egenskapskraven i plan- och bygglagen följs (se 8 kap 4-5§§). Det innebär bland annat följande:

  • Arbetet får inte orsaka ljudproblem hos grannarna.
  • Frånluftskanalen är godkänd av skorstensfejarmästaren. (Till exempel räcker det inte med bara en kolfilterfläkt.)
  • Måtten är tillräckligt tilltagna för att tillgängligheten för rörelsehindrade inte försämras.
  • Regler för VVS-anordningar och tätskikt följs.

Kom ihåg att ha tillstånd från husets ägare innan byggarbetena börjar, till exempel bostadsrättsföreningens styrelse.


Publicerad: 2014-10-27 16:30. Ändrad: 2019-08-13 13:38.