Ansök eller anmäl

Här finns checklistor inför ansökan om bygglov eller anmälan.

Anmälan

Fyll i anmälningsblanketten

Bifoga relevanta handlingar
Exempelvis konstruktionsritningar, planritningar, VVS-ritningar, teknisk beskrivning eller brandskyddsdokumentation.

Bifoga kontrollplan
En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen.

Kom ihåg!
Fyll i personnummer eller organisationsnummer och bekriv projektet i detalj. Låt den sökande underteckna. Vid annan fakturamottagare än sökande, bifoga fullmakt.

Bygglov

Fyll i ansökningsblanketten.
Vi har olika typer av blanketter. Blankett 1 är den absolut vanligaste och kan användas för allt som behöver bygglov, marklov eller rivningslov. Blankett 2 är en specialblankett för skyltar och blankett 3 är ansökan om strandskyddsdispens.

Bifoga ritningar och situationsplan
Ritningar kan vara, exempelvis, planritningar, sektionsritningar, fasadritningar eller detaljritningar.

Bifoga kontrollplan
För enklare åtgärder lämnas kontrollplanen in tillsammans med ansökningsblanketten. Kontrollplanen är en förutsättning för att få startbesked.

Bifoga uppgift om kontrollansvarig (KA)
Kontrollansvarig behövs alltid, förutom för enklare åtgärder. Om KA behövs ska du alltid ange hans/hennes namn, personnummer/organisationsnummer samt kontaktuppgifter på ansökningsblanketten. Uppgifterna är ett måste för att få bygglov. Om KA inte anges på ansökningsblanketten kan ärendet inte komplettförklaras.

Kom ihåg!
Fyll i personnummer eller organisationsnummer och beskriv projektet i detalj. Låt den sökande (byggherren) underteckna. Vid annan fakturamottagare än sökande, bifoga fullmakt.


Publicerad: 2014-10-27 13:51. Ändrad: 2020-03-12 15:31.