Referenssystem

Följande referenssystem avseende höjd (nytt) och plan gäller i Jokkmokks kommun.

Jokkmokks kommun byter i oktober 2018 referenssystem i höjd från RH 70 till RH 2000.

Jokkmokks kommun bytte i januari 2017 geodetiskt referens i plan från RT 90 till SWEREF 99 20 15.

Bytet gör vi för att anpassa oss till vår omvärld. Enhetliga nationella geodetiska referenssystem medför minskade kostnader för såväl stat och kommun som övriga producenter och konsumenter av lägesbestämd information.  Geodetiska referenssystem är en förutsättning för att ange punkters läge på jordytan. Koordinater och enhetliga system behövs för att alla som sysslar med kartor och mätning ska ha samma referenser.

Övergången till ett enhetligt referenssystem förenklar framtida insamling och användning av lägesbunden information. Den säkrar utbytbarheten mellan data från olika aktörer på lokal, regional, nationell och även global nivå och reducerar risken för felaktig information i krissituationer. Mätning med modern satellitbaserad teknik som GPS kommer också att ge bättre resultat. Bytet innebär att Jokkmokks kommun nu kommer att arbeta med koordinater SWEREF 99 20 15 i plan och RH 2000 i höjd.

I och med bytet är det viktigt att tänka på:
- Leveranser av geografiska data till Jokkmokks kommun ska ske i SWEREF 99 20 15 och RH 2000.

- Att man vid mätning ändrar instrumentinställningar till SWEREF 99 20 15 och RH 2000.

- Att tydligt märka geografiska data med aktuellt referenssystem SWEREF 99 20 15 och RH 2000.

RH 2000
Sveriges nya nationella höjdsystem, RH 2000, blev officiellt 2005 och baseras på omfattande avvägningar som genomfördes under åren 1979-2003 och täcker hela landet. I princip alla tätorter i Sverige inklusive mindre orter i inlandet är nu sammankopplande med det nya höjdsystemet genom avvägda höjdfixar.

Bytet innebär följande:
- All information som lagras i kommunens databaser sparas i SWEREF 99 och RH 2000.

- I anslutning till övergången till det nya höjdsystemet RH 2000 sker ingen omräkning av höjder i äldre höjdsystem. Om behov i framtiden uppstår att tillvarata höjdsatta objekt redovisade i äldre höjdsystem föreslås i första hand ommätning att utföras genom ny inmätning med nätverks-RTK alternativt med avvägning från markerade höjdfixar med känd höjd i RH 2000.

- Befintligt analogt kartmaterial med gamla höjduppgifter hanteras med försiktighet och förses vid behov med information om att höjderna är inaktuella.

- Lantmäteriets höjdfixar som tillhör riksavvägningen kan användas som underlag för noggrann höjdmätning i områden som berörs av riksavvägningen.  Uppgifter om punktmarkeringar och höjder tillhandahålls utan kostnad av Lantmäteriet.

- I områden som omfattas av rikets avvägningsnät ska vid en eventuell komplettering med kommunala höjdfixar anslutning göras till minst två höjdfixar som tillhör riksavvägningen. Detta för att säkerställa att rätt markeringar används samt att dessa inte har skadats eller rubbats.

- Kommunen är medveten om omfattningen av Lantmäteriets begränsade underhåll av höjdfixnätet samt ska medverka för att skydda markeringarna i terrängen. När kommunen får kännedom om att någon punktmarkering förstörts bör Lantmäteriet informeras om detta.

- Vid eventuella framtida behov av noggrann höjdmätning inom områden som saknar anslutning till det nationella riksavvägningsnätet kan inpassning av nytt höjdfixnät i RH 2000 göras genom att minst tre utgångspunkter mäts in i höjd med överbestämd nätverks-RTK. 


Publicerad: 2017-01-26 11:31. Ändrad: 2017-01-26 11:34. Ansvarig: Sara Hellis