Före projekt- och byggstart

Bygglovet betyder inte att du fått ”lov att bygga”. Nu börjar genomförandeprocessen.

Det kan vara bra att veta vem som har ansvar för vilket område. Läs om vilka roller och ansvar olika personer har för att vara säker på att rätt kunskap finns inom projektet och för att veta vad du som bygglovssökande har för eget ansvar.

Byggherre

Byggherre är den person som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Det betyder exempelvis att det är du som beställer ett byggarbete som är byggherre, inte entreprenören eller byggaren/byggfirman som gör själva arbetet

Kontrollansvarig (KA)

En kontrollansvarig (KA) arbetar på uppdrag av en byggherre. KA skall upprätta en kontrollplan och sedan ska byggherren låta utföra kontrollerna. En KA ska enligt Plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. Han eller hon ska ha ett självständigt förhållande till den åtgärd som ska kontrolleras. Det betyder att man inte kan vara kontrollansvarig och samtidigt jobba på samma företag som bygger eller beställer bygget.

Kontrollansvarigs uppgifter:

 • Se till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor följs.
 • Informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen.
 • Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, och vid byggnadsnämndens platsbesök samt dokumentera sina besök och iakttagelser.
 • Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Kontrollansvarig behövs inte för:

 • Åtgärder och byggen som inte behöver bygglov eller anmälan.
 • Enklare åtgärder.

Entreprenör

En entreprenör inom byggområdet kan ha olika stora delar av ansvaret kring bygget. Vanligast är tre olika uppdelningar av ansvar: delad entreprenad, generalentreprenad och totalentreprenad. Vid en delad entreprenad ansvarar byggherren för projektering och samordning. Vid generalentreprenad tar entreprenören även på sig upphandling och samordning av underentreprenörer. Vid totalentreprenad tar entreprenören på sig projektering, upphandling och samordning.

Startbesked

Innan projekt- och byggstart behöver du få ett skriftligt startbesked från din handläggare. I vissa enkla bygglovsärenden ingår starbeskedet i bygglovet och då är det bara att sätta igång. Men utan startbesked får bygget inte påbörjas.

Tekniskt samråd

Innan byggstart behövs i många fall ett tekniskt samråd. Handläggaren meddelar tid och datum.

Under samrådet går man igenom följande:

 • Arbetets planering och organisation.
 • Byggherrens förslag till kontrollplan samt övriga handlingar och dokument som byggherren lämnat in.
 • Eventuellt farligt avfall.
 • Behovet av platsbesök eller andra tillsynsåtgärder.
 • Behovet av byggfelsförsäkring eller färdigställandeskydd.
 • Behovet av utstakning.
 • Behovet av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked.
 • Behovet av ytterligare möten.

Handläggaren informerar om vilka tillstånd från andra myndigheter som kan behövas och för protokoll från mötet.

Bygglovsansökningar innan 2 maj 2011

Har du ett bygglov enligt den äldre plan- och bygglagen (PBL 1987:10) följer projektet en annan process som kallas Bygganmälan.


Publicerad: 2014-10-27 10:49. Ändrad: 2014-10-27 10:53.