Beslut

Ett beslut kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan.

Beslutet fattas inom tio veckor från att ansökan är komplett. Om vi har begärt kompletteringar och inte fått in dem, kommer vi tvingas avvisa ansökan.

Handläggaren beviljar eller avslår

Oftast är det handläggaren själv som fattar beslut om bygglov. I vissa fall ska dock beslutet fattas av nämnden. Det är nämndens delegationsordning som styr vilka beslut som tas av handläggare och vad som tas av politikerna i nämnden. Om bygglovsärendet ska till nämnden förlängs processen mellan tre till sex veckor för att handläggaren ska skriva ett särskilt förslag till beslut, ledamöterna i nämnden ska sätta sig in i ärendena och det ska anpassas till sammanträdesdatumen som är ca en gång var sjätte vecka.

Beslutet om bygglov annonseras

Bygglov beslutade enligt nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900) annonserats och skickats till kända sakägare (berörda personer). Om ingen har överklagat inom fyra veckor, vinner beslutet laga kraft. Det är bra att invänta tiden om du inte vill bygga på egen risk.

Faktura

Faktura för bygglovet skickas efter beslutet. Även avslag och avvisade ansökningar kostar. Att återta en ansökan innan beslut kostar ingenting.


Publicerad: 2014-10-27 10:47. Ändrad: 2014-10-27 10:49.