Lediga villatomter

Instruktion: Så bokar du en tomt


För att boka en ledig tomt för villa i Jokkmokks kommun använder du vår kombinerade kart- och e-tjänst Bokning Villatomt. Du kan bara boka en (1) tomt, bokningsavgiften är 5000 kr och allt du behöver är ett fungerande BankID.

1. Hitta den tomt du är intresserad av att boka via kartan. Är tomten markerad grön så är den ledig och bokningsbar. Röda tomter är bokade. Lila tomter är sålda.

Om du klickar på en grön yta på kartan så får du mer information om den aktuella tomten, storlek, förutsättningar och pris till exempel.

När du har valt tomt klickar du på knappen ”Boka”. Finns inte knappen ”Boka” så beror det på att tomten inte är släppt eller att någon annan hunnit före och bokat tomten.

Tomter som avbokats och åter blivit lediga läggs ut igen, så snart de avbokats. Detsamma gäller om någon inlett bokning men avbrutit. Då blir tomten ledig efter 15 minuter.

2. Nu öppnas e-tjänsten och du loggar in med BankID. Du har max 15 minuter på dig att fylla i formuläret och skicka in din bokning. En sista kontroll görs vid bokningens slutförande för att kontrollera att du var först att starta bokningen av tomten. Väljer du att avsluta utan att färdigställa formuläret så släpps tomten för andra att boka efter 15 minuter. Observera att den folkbokföringsadress som är kopplad till ditt BankID endast kan användas till en (1) tomtbokning.


3. Om någon annan har hunnit börja boka tomten före dig så kommer du att få ett meddelande i e-tjänsten om att ”Tyvärr har fastigheten redan blivit bokad”. Det innebär att formuläret inte går att använda. Du måste antingen välja att vänta och försöka igen senare (utifall den andra bokningen ej fullföljts) eller återvända till kartan för att välja en annan tomt. Tips! Ladda gärna om kartan.

4. När du kontrollerat de uppgifter du lämnat och tryckt på “Slutför” har du bokat tomten.
OBS! Om du har använt mer än 15 minuter för att fylla i formuläret så kan någon annan ha hunnit boka tomten före dig.

5. En bokningsbekräftelse skickas till den e-postadress du angett i formuläret.
OBS! tomten är inte bokad förrän du fått en bokningsbekräftelse via e-post. Du kan också logga in på Mina Sidor för att få ett kvitto och bekräftelse på bokning.

Klicka på länk för att öppna PDF med bilder som visar hela bokningsproceduren i E-tjänsten.

6. En bokningsavgift på 5000 kr betalas i slutet av bokningsprocessen. Pengarna betalas inte tillbaka om du ångrar din bokning men avräknas från tomtkostnaden vid köp.

7. En handläggare kontaktar dig vanligtvis inom sju (7) arbetsdagar för återkoppling och information om vad du har bokat, kontrollerar kontaktuppgifter, vilka steg du behöver gå igenom innan du kan börja bygga på tomten. Vid vissa tillfällen, exempelvis under juni-augusti kan handläggningstiden bli längre.

Om en köpare ångrar sin bokning så kommer tomten åter markeras som grön på kartan . Erlagd bokningsavgift betalas inte tillbaka.

Om du saknar BankID, eller vill tala med handläggare, kontaktar du Infocenter på telefon 0971-17 000 för koppling till handläggare. Observera att tomten riskerar att bokas av någon annan, via e-tjänsten, i väntan på handläggning.

Tomtfördelningsprinciper


Dessa principer gäller vid försäljning av Jokkmokks kommuns byggklara villatomter till privatpersoner. Med byggklara tomter avses tomter som är avstyckade till egen fastighet och har byggrätt enligt gällande detaljplan.

Fördelning av tomter


Information om befintliga villatomter

Byggklara och tillgängliga villatomter visas i Jokkmokks kommuns e-tjänst Boka villatomt.

Privatpersoner

Fördelningen enligt dessa principer avser endast fördelning/bokning och försäljning av villatomter till privatpersoner, nedan nämnda som tomtintressenter alternativt tomtköpare. Där gäller att byggnation av hus planeras i närtid, för eget permanent bruk och inte för uthyrning, vidareförsäljning eller köp i spekulation.

En tomtintressent får endast boka en (1) tomt per hushåll. För att byta bokad tomt behöver tomtintressenten avsäga sig eller avboka den nuvarande bokningen för att få möjlighet att göra en ny tomtbokning. Det finns ingen möjlighet för tomtintressenter att stå i kö för tillgängliga tomter och det är inte heller möjligt att överlåta en bokning till annan part.

Vad gäller mark för upprättande av byggnationer för försäljning, uthyrning eller annat liknande ändamål hänvisas till: Lägenhet, lokal, tomt och mark.

Bokning


Bokningsförfarande

Bokning av tomter sker initialt genom Jokkmokks kommuns e-tjänst ”Boka villatomt”, där tomtintressenterna med hjälp av e-legitimation genomför sin bokning. Handläggare återkopplar sedan till tomtintressenterna.

För de intressenter som saknar e-legitimation eller inte kan boka en tomt via e-tjänsten ”Boka villatomt” finns möjligheten att kontakta Jokkmokks kommuns Infocenter, för kontakt med handläggare.

Bokningsavgift

I samband med bokningstillfället tas en bokningsavgift om 5000 kronor ut av tomtintressenten. Bokningsavgiften dras sedan av från köpeskillingen och utgör en delbetalning vid fullföljande av köp. I fall där tomtintressenten avsäger sig/avbokar eller av andra skäl inte fullföljer köpet återbetalas inte bokningsavgiften. Detsamma gäller i de fall kommunen säger upp/avslutar bokningen.

En bokningsavgift tas även ut på nytt vid ”byte” av tomt, där intressenten avsäger sig/avbokar ett tomtobjekt för att ha möjlighet att boka en ny tomt. Betalning av bokningsavgift sker i e-tjänsten vid bokning. Vid telefonbokning sker betalning mot faktura.

Reservationstid

Vid upprättande av en bokning får tomtköparen initialt 90 dagar på sig att aktivt arbeta med sitt val av entreprenör/husleverantör och husritningar. Innan bokningstidens slut ska tomtköparen lämna in en komplett ansökan om byggnadslov för uppförande av bostadshus på tomten.

Tomtintressenter som aktivt arbetar med sina val har möjlighet till max tre bokningsförlängningar á 30 dagar. Efter maximalt tre bokningsförlängningar avbokas tomten och objektet återgår till tillgängliga tomtobjekt och blir då möjlig att boka för andra tomtintressenter. Ytterligare förlängning kan beviljas vid undantagsfall och när särskilda skäl finns. Det åligger i dessa fall tomtintressenten att visa och styrka sådana skäl.

Om du som tomtköpare ångrar dig under reservationstiden och inte längre vill ha din bokade tomt ska du omgående meddela det till handläggare på Jokkmokks kommun via Infocenter.

Undersöka tomten/undersökningsplikt

Köparen ansvarar för undersökning av mark och förutsättningar för tomtens beskaffenhet.

Exempel på markundersökning av tomten kan vara att låta utföra geotekniska undersökningar av markförhållanden, eventuell radonundersökning samt inventera behov av schaktning eller uppfyllnad. Sådana undersökningar minskar risken för oväntade kostnader vid beredning av marken. Det är viktigt att du som tomtköpare i förväg kommer överens med Jokkmokks kommun om du vill låta utföra undersökningar innan du är ägare av tomten. Efter utförd undersökning ska marken återställas.

Bygglov

Bygglov söks hos Jokkmokks kommuns byggnadsavdelning. Handläggningstiden är maximalt 10 veckor från det att ärendet är komplett till det att beslut tas. Ofta är handläggningstiden betydligt kortare vid komplett ansökan.

Köpekontrakt och köpebrev

Köpekontrakt tecknas mellan Jokkmokks kommun och tomtköpare först då en komplett ansökan om bygglov enligt gällande detaljplan är inlämnad och avsikten hos tomtköparen är att i närtid uppföra ett bostadshus för eget bruk på tomten.

För att fullfölja köpet skall köpeskilling betalas, enligt utfärdad faktura. Då köpeskillingen är betald utfärdar Jokkmokks kommun ett kvitterat köpebrev och tomten kan nu tillträdas av tomtköparen.

Lagfart

Med stöd av köpebrevet ska tomtköparen söka och bekosta lagfart för tomten. Lagfart ska sökas av tomtköparen inom en (1) månad från det att köparen erhållit köpebrev.

Lycka till med tomtsök och tomtköp.

 


Publicerad: 2014-10-27 13:35. Ändrad: 2023-11-29 14:41. Ansvarig: Sara Hellis

Fastighetsförvaltningen

Erik Fagerström 
Chef samhälls- och infrastrukturfunktionen
0971-171 74
erik.fagerstrom@jokkmokk.se

Företag/Industri
Stefan Andersson, Tillväxtchef
0971-171 12
stefan.andersson@jokkmokk.se

Karttjänst: Bokning Villatomt