Frågor och svar om visselblåsarfunktionen

Vilka personer kan rapportera?

De personer som kan rapportera och är skyddade av lagen är, något förenklat

  • arbetstagare
  • volontärer
  • praktikanter
  • personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
  • egenföretagare
  • personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag
  • aktieägare som är verksamma i bolaget, om verksamhetsutövaren är ett aktiebolag.

Även den som söker arbete och den som söker volontärarbete eller praktik kan rapportera. De som slutat vara verksamma hos verksamhetsutövaren kan rapportera om sådant som de fick information om det de rapporterar om under sin tid som verksamma.

Vilka kan inte rapportera?

Anhöriga, brukare, vårdnadshavare, patienter, boende i kommunen (kommunmedlemmar) med flera kan inte rapportera i de rapporteringskanaler som beskrivs och få det skydd som lagen ger. Samma sak gäller också förtroendevalda.

Vad kan man rapportera om?

Allmänintresse
Man kan rapportera om ett missförhållande som man har fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang och som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Antingen att något felaktigt gjorts eller att något inte gjorts, men som skulle ha gjorts. Detta gäller generellt inom alla områden så länge det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram.

”EU-rapportering”
Man kan också rapportera om något som man har fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang och som strider mot vissa unionsrättsakter omnämnda i visselblåsardirektivet, eller mot lagar och andra föreskrifter som genomför en sådan unionsrättsakt eller som motverkar målet eller syftet med bestämmelserna i en sådan unionsrättsakt.

De unionsrättsakter som omfattas räknas upp i bilaga till visselblåsardirektivet. Det kan till exempel gälla offentlig upphandling, miljöskydd, livsmedelssäkerhet, folkhälsa och skydd av privatlivet och personuppgifter.

Vad kan man inte rapportera om?

Förhållanden som enbart rör en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden omfattas normalt sett inte av visselblåsarfunktionens syfte, om det inte rör sig om mycket allvarliga missförhållanden. Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enskilda individer. Sådana frågor ska istället hanteras enligt de vanliga mekanismer som finns inom arbetsrätten och arbetsmiljörätten.


Publicerad: 2022-06-15 13:56. Ändrad: 2022-06-15 14:17.