171204 Remiss - Ansökan från Svenska Samernas Riksförbund om tillfälligt skoterförbud

2017-12-04

Dnr: 2017:1097 

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

 

Remiss - Ansökan från Svenska Samernas Riksförbund om tillfälligt skoterförbud i sammanhängande områden över kommungränserna ovan trädgränsen, under perioden 2 maj - 30 juni 2018, dnr 523-12082-2017 

Länsstyrelsen har av Arjeplog, Gällivare, Kiruna och Jokkmokks kommun begärt yttrande över SSRs ansökan om tillfälliga skoterförbud i sammanhängande områden över kommungränserna, i områdena ovan trädgränsen. Perioden 2 maj – 30 juni 2018.

Sammanfattningsvis anser Jokkmokks kommun att, fram till nu, rådande modell för handläggning och beslut av tillfälliga skoterförbud ska tillämpas, såtillvida att respektive samebys ansökan behandlas och beslutas på kommunal nivå, vilket ger förutsättningar för att ta hänsyn till allmänna intressen samt övrigt näringsliv och göra bedömningar utifrån lokala förutsättningar och behov. 

Då oklarheter har uppmärksammats i rättstillämpningen avterrängkörningsförordningen, promemoria Dnr M2017/02880/R, förutsätter Jokkmokks kommun en ändring av terrängkörningslagen som medger att intentionen i lagstiftningen, det vill säga att kommunen har beslutanderätt över tillfälliga skoterförbud inom respektive kommun, uppfylls. 

Jokkmokks kommun konstaterar att företeelsen med gemensam ansökan om tillfälliga skoterförbud i sammanhängande områden över kommungränser är ny. Rådande praxis är att sökande utgörs av enskild sameby och att ansökan om tillfälligt skoterförbud sker inom respektive sameby utifrån lokala förutsättningar såsom till exempel terräng, väderförhållanden, snödjup, betestillgång och flyttmönster. Variationer mellan åren kan, utifrån lokala förutsättningar, bestå i områdesstorlek eller tidsperioder. 

Kommunens bedömning är att nuvarande reglering genom tillfälliga förbud fungerar bra men att rapportering av överträdelser samt tillsyn brister. En viktig åtgärd att prioritera borde vara aktiv tillsyn av hittills tillämpade förbud och skyddade områden framför införande av generella regleringar med totalförbud som inte tar hänsyn till övriga allmänna intressen och lokala förutsättningar.

Beträffande ansökan om förbudsområden inom Jokkmokks kommun kan konstateras 

att en betydande del av kommunens yta utgörs av Nationalparker, Naturreservat samt skoterregleringsområden där skotertrafik idag är förbjuden eller reglerad. Ansökan saknar uppgifter om huruvida befintliga leder eller upplåtna fiskevatten inom ansökta områden undantas från förbud. Totalförbud inom dessa områden bedöms påverka områdets attraktivitet och därmed också intäkter för lokalt näringsliv på ett negativt sätt.

Mot bakgrund av promemoria Dnr M2017/02880/R, som anger att det i dagsläget saknas lagstöd för kommunala beslut om reglering av terrängkörningsamtpromemorians förslag att Länsstyrelsen, i avvaktan på lagändring, under en övergångsperiod ges möjlighet att meddela föreskrifter om förbud eller begränsningar av terrängkörning inom kommunen förordar Jokkmokks kommun ett beslut för år 2018 där allmänna leder och färdstråk samt sjöisar på vatten upplåtna för fiske är undantagna förbud. Med utgångspunkt i föreliggande ansökan är dessa:

I Ultevisområdet:

- Kungsleden, markerad led från Aktse via Sitojaure till Saltoluokta. 

Markerade färdstråk från Björkuddens anläggning till Arasjaure samt Njalasjaure. Tillåten skotertrafik på sjöarna Arasjaure samt Njalasjaure.

Markerad led från Kungsleden till Pietsjaure. Tillåten skotertrafik på den del av sjön som ligger utanför Stora Sjöfallets nationalpark. 

I Vaisaområdet:

Markerat färdstråk från Enonjalme till Kutjaure, vidare till Sieperjåkk, Stipokjaure och Kalpejaure. Tillåten skotertrafik på sjöarna Stipokjaure och Kalpejaure.

Robert Bernhardsson

Kommunstyrelsens ordförande

Jokkmokks kommun


Publicerad: 2017-12-05 15:10. Ändrad: 2017-12-05 15:13.