Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska förvaltning. I stort sett alla ärenden som handläggs av kommunfullmäktige skall beredas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har bland annat ansvaret för kommunens personalpolitik och för att främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. Kommunstyrelsen är även trafiknämnd,  och arkivmyndighet. I reglementet beskrivs kommunstyrelsens övergripande uppgifter närmare.

Kommunstyrelsens ordförande är även kommunalråd. Kommunalrådet är kommunens enda heltidsarvoderade politiker och ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.
 
Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott, vilket består av ordförande, vice ordförande och ytterligare tre ledamöter. Arbetsutskottet bereder de ärenden som kommunstyrelsen har att besluta om och beslutar även själv i vissa ärenden som kommunstyrelsen delegerat till dem. Arbetsutskottets ledamöter utgör även krisledningsnämnd.   
      

Kommunstyrelsen består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Ordinarie Ersättare
(S) Robert Bernhardsson, ordf (S) Anna-Greta Kvickström
(S) Birgitta Siljelöf, vice ordf (S) Kerstin Hellgren Tobiasson
(S) Sven Holmqvist (S) Claes Markusson
(S) Anette Ek Lindqvist (S) Tord Larsson
(S) Marina Eriksson (S) Ann Enberg
(V) Viktor Segerström (V) Andreas Lindkvist
(Mp) Henrik Blind (Mp) Hanne Sofie Utsi
(Fjk) Roland Boman (Fjk) Roger Åström
(Fjk) Kajsa Boman (M) Annika Holmbom
(L) Jonas Wiandt (L) Per-Olof Lindroth
(Sv) Karin Vannar (Sv) Lars-Ivan Tuolja

Publicerad: 2015-05-21 14:34. Ändrad: 2015-05-21 14:34.

Kontakta

Robert Bernhardsson
Ordförande
0971-171 92
072-224 00 36
robert.bernhardsson@jokkmokk.se

Marcus Sjaggo
Sekreterare
0971-173 16
070-361 73 16
marcus.sjaggo@jokkmokk.se