Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska förvaltning. I stort sett alla ärenden som handläggs av kommunfullmäktige skall beredas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har bland annat ansvaret för kommunens personalpolitik och för att främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. Kommunstyrelsen är även trafiknämnd,  och arkivmyndighet. I reglementet beskrivs kommunstyrelsens övergripande uppgifter närmare.
   Kommunstyrelsens ordförande är även kommunalråd. Kommunalrådet är kommunens enda heltidsarvoderade politiker och ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.
   Inom kommunstyrelsen finns ett arbets- och tillväxtutskott, vilket består av ordförande, vice ordförande och ytterligare tre ledamöter. Arbets- och tillväxtutskottet bereder de ärenden som kommunstyrelsen har att besluta om och beslutar även själv i vissa ärenden som kommunstyrelsen delegerat till dem. Arbets- och tillväxtutskottets ledamöter utgör även krisledningsnämnd.   
      

Kommunstyrelsen består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.

Ordinarie Ersättare
Robert Bernhardsson, ordf, (S) Ann Enberg, (S)
Viktor Segerström, v ordf, (V) Jéremy L´Helguen, (V)
Sven Holmqvist, (S) Claes Markusson, (S)
Marina Eriksson (S) Johannes Nilsson Saulo, (S)
Eva Näslund, (S) Birgitta Siljelöf, (S)
Roland Boman (FJK) Kajsa Boman, (FJK)
Tommy Isaksson-Renfeldt (FJK) Roger Åström, (FJK)
Henrik Blind (MP) Helen Swartling, (MP)
Karin Vannar (SV) Lars-Ivan Tuolja, (SV)

Publicerad: 2015-05-21 14:34. Ändrad: 2021-12-13 16:05.

Kontakt

Robert Bernhardsson
Ordförande
0971-171 92
072-224 00 36
robert.bernhardsson@jokkmokk.se

Marcus Sjaggo
Sekreterare
0971-173 16
070-361 73 16
marcus.sjaggo@jokkmokk.se