Medborgarförslag

Ett medborgarförslag kan bara väckas av en eller flera personer som undertecknar medborgarförslaget. Föreningar eller andra sammanslutningar får inte väcka medborgarförslag enligt kommunallagen

Förslaget kan gälla i princip vad som helst men rör det frågor av icke-kommunal verksamhet eller myndighetsutövning mot enskild så torde svaret bara kunna bli avslag. Exempel på frågor som rör icke-kommunal verksamhet är utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Myndighetsutövning är exempelvis beviljande av bygglov. Medborgarförslaget får heller inte ha odemokratisk eller rasistisk innebörd.


För Jokkmokks kommun gäller följande för medborgarförslag:

  1. Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige genom medborgarförslag. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.

  2. Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige eller berörd nämnd om det ligger inom fullmäktiges eller nämndens befogenhetsområde.

  3. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

  4. Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunens registratur senast tre vardagar före fullmäktiges sammanträde.

  5. Medborgarförslag bör, om möjligt, beredas så att fullmäktige eller berörd nämnd kan fatta beslut vid det sammanträde som följer närmast efter det sammanträde då förslaget först behandlades. Beslut ska ha fattats inom ett år efter det att förslaget väckts.

  6. Den som har väckt ett medborgarförslag har rätt att läsa upp förslaget vid de tillfällen då ärendet behandlas av fullmäktige.

  7. Kommunstyrelsen eller av fullmäktige utsedd nämnd ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och vid fullmäktiges sista ordinarie sammanträde varje år.

  8. För att se vem som bereder medborgarförslaget så hänvisas till delegationsbesluten i det kommunstyrelseprotokoll som följer efter det fullmäktige där medborgarförslaget första gången behandlades.

Medborgarförslaget skickas till:

Jokkmokks kommun, Registraturen, 962 85 Jokkmokk

eller

registraturen@jokkmokk.se


Publicerad: 2015-05-27 11:30. Ändrad: 2023-05-02 14:06.