Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige inbjuder allmänheten att ställa frågor gällande den kommunala verksamheten på kommunfullmäktiges sammanträden.

Följande gäller för allmänhetens frågestund:

Kommuninvånare har rätt att ställa frågor som rör den kommunala verksamheten till fullmäktige. Sammanträdet inleds då med allmänhetens frågestund. Om antalet frågor motiverar det får frågestunden pågå som längst i 30 minuter.

En fråga från allmänheten ska vara skriftlig, inskickade via post eller e-post och undertecknad av en eller flera personer. Frågor som rör myndighetsutövning mot enskild får ej ställas, som exempelvis bygglov eller försörjningsstöd. En fråga får inte vara rasistiskt eller kränkande. Frågan bör kunna besvaras utan större utredning. Frågan ska lämnas in till kommunens kansli senast tre arbetsdagar före det aktuella sammanträdet för att kunna tas upp på detta.

Frågeställaren ska personligen infinna sig vid sammanträdet och själv ställa frågan. Ordförande avgör efter samråd med vice ordförandena om en fråga får ställas. Om frågor inte hinner behandlas eller om svar inte kan lämnas vid sammanträdet ska frågeställaren få ett skriftligt svar annars besvaras frågan muntligt. En eventuell följdfråga/replik får ställas av frågeställaren.

Frågor får ställas till kommunfullmäktiges ordförande, gruppledare i kommunfullmäktige, kommunalrådet, ordförande i kommunal nämnd eller ordförande i styrelsen för ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen. Vid deras frånvaro beslutar fullmäktiges ordförande vem som besvarar frågan. Om det inte av frågan framgår till vem den riktas så avgör fullmäktiges ordförande vem som besvarar frågan. Debatt mellan fullmäktiges ledamöter får ej förekomma under frågestunden.

Det ska framgå av kallelsen till fullmäktigesammanträdet vilken tid allmänhetens frågestund behandlas. Kallelsen finns på www.jokkmokk.se ungefär en vecka innan sammanträdet.

 


Publicerad: 2019-08-30 14:01. Ändrad: 2024-05-06 11:38.