Civilt försvar

Det civila försvaret omfattar hela samhället och alla de funktioner som måste fungera även under krig. Det är alltså ingen egen organisation utan inkluderar all samhällsviktig verksamhet.

Ett civilt försvar ska upprätthålla samhällets grundläggande funktioner och bistå Försvarsmakten vid yttre påverkan eller under ett krig i vår omvärld.

Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap. Om höjd beredskap råder tillkännager regeringen det genom ett meddelande i radio och tv.

Om regeringen beslutar om höjd beredskap påverkar det oss alla i samhället, bland annat genom totalförsvarsplikt vilket kan innebära värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt. Det är viktigt att vara förberedd på att klara en krissituation och vara medveten om att samhället i första hand hjälper svaga och utsatta i samhället.

Det civila försvaret ska också värna om våra demokratiska värden och bibehålla åsiktsfrihet och fria medier. En viktig del i detta arbete är att stå emot olika påverkanskampanjer från främmande makt exempelvis genom opinionsbildning i sociala medier.


Publicerad: 2018-02-02 11:49. Ändrad: 2019-08-15 14:10.