Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt nya lagen om skydd mot olyckor, har ägare och innehavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för brandskyddet.

Ansvaret innebär att nödvändiga åtgärder skall vidtas för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.
   För att förtydliga lagen och samtidigt ge en vägledning för hur detta brandskyddsarbete bör bedrivas antog Räddningsverket i december 2001 ett allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete.

   Genom att systematiskt och kontinuerligt arbeta med brandskydd skapas en större förståelse och medvetenhet för riskerna i verksamheten hos såväl ägare och innehavare som övriga i organisationen.
   Vad systematiskt brandskyddsarbete innebär och hur det praktiskt tillämpas i verksamheten, beskrivs utförligare i PM systematiskt brandskyddsarbete.


Publicerad: 2014-07-01 17:07. Ändrad: 2019-08-15 15:41.