Kommun och politik

Jokkmokks kommun/Jåhkåmåhke kommuvnan/Jåhkåmåhki suohkan.

Svenska

Jokkmokk ( Jåhkåmåhkke ) är centralort och en tätort i Jokkmokks kommun.

Jokkmokk är känd för Jokkmokks marknad som firade 400-årsjubileum i februari 2005, samt för sin roll som en central samisk samlingsplats. I orten finns bland annat Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Samernas Utbildningscentrum samt ett flertal konst- och hantverksbutiker. Den är också känd som en kulturrik ort och kommun.

"Jokkmokk" är en försvenskning av de samiska orden för "bäck" och "krök". Jokkmokk betyder därmed "Bäckkrök" vilket är passande då orten ligger precis vid en sådan. Jokkmokk är förvaltningsområde för det samiska språket.

Lulesamiska

Jåhkåmåhkke l guovddelisbájkke ja tjoahkkebájkke Jåhkåmåhke kommuvnan.

Jåhkåmåhkke l dåbdos Jåhkåmåhke márnána diehti 400-jahkeávvudimijn guovvamáno 2005, ja l ájnas sáme tjåhkanimbájkken. Bájken gávnnu iehtjádij siegen Ájtte duottar- ja sámemusea, Sámij Åhpadusguovdásj ja moadda dájda- ja giehtabarggoboargála. Dåbdos la kultuvrrabájkken ja kommuvnnan.

"Jokkmokk" la sáme bágojs "bäck" ja "krök" dárogiellaj dagádum. Jåhkåmåhkke merkaj dajna "Bäckkrök" mij la hiebalasj gå bájkke l jur dakkira guoran. Jåhkåmåhken la stuorra sámeálmmuga buohta uhtses meängielak- ja suomagielak juohkusa.

Nordsamiska

Jåhkåmåhkke lea guovddášbáiki ja báikegoddi Jåhkåmåhke gielddas.

Jåhkåmåhkke lea dovddus Jåhkåmåhke márkana dihte mii ávvudii 400-jagi ávvudeami guovvamánus 2005, ja maid iežas sajádahkan guovddáš sámi čoahkkananbáikin. Jåhkåmåhkes gávdno earret eará duottarmusea Ájtte, Sámi åhpádusguovdásj ja máŋga dáidda- ja duodjegávppi. Lea maid dovddus dego gilli ja gielda rikkis kultuvrrain.

"Jåhkåmåhkke" lea sámi namma julevsámi sániiguin "Jåhkå" ja "måhkke" mii heive bures go gilli lea jur diekkár báikkis. Earret stuorra sámi ássiidloguin Jåhkåmåhkes leat maid unnit meänkieli ja suomagiel joavkkut.


Publicerad: 2014-11-20 13:53. Ändrad: 2019-08-14 16:16.