Gemensam värdegrund

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt.

Värdegrund

Syftet med en gemensam värdegrund är att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun.

Värderingar är våra föreställningar om vad som har värde, vad vi uppfattar som gott, viktigt och värdefullt eller oacceptabelt.

Värderingar handlar om vad vi bör och inte bör göra och ligger till grund för våra ställningstaganden och handlingar.

RESPEKT - Alla som arbetar i Jokkmokks kommun ska bemöta andra med empati
och prestigelöshet.

LIKA VÄRDE - Alla som arbetar i Jokkmokks kommun ska motverka diskriminering,
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

ANSVAR - Alla som arbetar i Jokkmokks kommun ska genom god kommunikation
medverka till att skapa ett gränsöverskridande klimat där inflytande,
trygghet och arbetsglädje råder.


För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar ochställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.


Publicerad: 2017-05-09 15:10. Ändrad: 2021-09-02 11:55. Ansvarig: Catharina Thuresdotter