Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och
motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och
lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

Vi eftersträvar även jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång.

Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.

Våra lediga tjänster

 • Socialsekreterare

  Publiceringsdatum: 2018-11-14

  Du kommer att arbeta med att utreda, bedöma behov samt fatta beslut om insatser i form av stöd, vård och andra insatser enligt i huvudsak socialtjänstlagen (SoL) En stor del av arbetet innebär samarbete och samverkan med andra vårdgivare både internt och externt. Viktigt är också att aktivt delta i enhetens utvecklingsarbete. Arbetsgruppen har ett nära samarbete med sektionens utförarverksamhet som erbjuder insatser på hemmaplan. I arbetet ingår beredskap.

  Ansök om tjänsten - Socialsekreterare

 • Undersköterskor/Omsorgspersonal, placering Skogsgläntans gruppbostad

  Publiceringsdatum: 2018-11-13

  Skogsgläntans gruppbostad lyder under LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 1993:387. På gruppbostaden bor idag 5 individer med olika former av funktionsnedsättning, men med en gemensam nämnare, de är i behov av stöd i det dagliga livet. I anslutning till gruppbostaden bor ytterligare 4 personer som har stöd i form av hemtjänst eller boendestöd. Vår uppgift är att, med god kvalitet, främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet där respekten för den enskildes självbestämmande och integritet hamnar i första rummet. Du ingår som en del i ett arbetslag men arbetar även självständigt med de arbetsuppgifter som föreligger. I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera. Schemaläggning sker i TimeCare. Tjänstgöringen är förlagd under dag, kväll, helg samt sovande jour. Du erbjuds givetvis en ordentlig introduktion samt utbildning i elrullstolskörning och lyftteknik.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor/Omsorgspersonal, placering Skogsgläntans gruppbostad

 • Undersköterska

  Publiceringsdatum: 2018-11-13

  Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. I våra arbetsuppgifter ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt, inköp, matdistribution och larmåtgärdande ingår.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska

 • Grundskollärare

  Publiceringsdatum: 2018-11-07

  Som lärare ska du genom ett tydligt ledarskap i klassrummet arbeta för hög målupfyllelse och motiverade elever utifrån läroplanens intentioner. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.

  Ansök om tjänsten - Grundskollärare

 • Handläggare med juridisk kompetens

  Publiceringsdatum: 2018-11-07

  Tjänsten innebär omväxlande utmaningar med stort egeninflytande och ansvar. I rollen som handläggare med juridisk kompetens kommer du att arbeta med tyngdpunkten inom den offentliga rätten men även att tillsammans med kommunsekreteraren vara kommunens samtliga funktioner behjälplig och ge juridiskt stöd inom civilrättsliga frågor. Det kan till exempel handla om upprättande av hyres och/eller arrendeavtal, vara arbetsgivaren behjälplig vid arbetsrättsliga tvister, företräda kommunen vid förhandlingar och i domstol, hantera vitesförlägganden inom miljöfrågor med mera. Rollen är omväxlande med uppgifter som rör ett brett spektrum av rättsområden. I tjänsten ingår också arbete inom överförmyndarens verksamhetsområde vilket innefattar tillsyn över förmyndare, gode mäns och förvaltares verksamhet. Som en av två handläggare arbetar du självständigt med utredning, rekrytering av ställföreträdare, yttranden till domstolar samt granskningsarbete.

  Ansök om tjänsten - Handläggare med juridisk kompetens

 • Undersköterskor till Kaitumgårdens vård och omsorgsboende

  Publiceringsdatum: 2018-11-07

  På Kaitumgården finns fyra avdelningar. I samma byggnad finns Rosengården med två avdelningar. Att arbeta hos oss innebär att du ger den vård och omvårdnad som de äldre behöver. Det innefattar bland annat sjukvårdande insatser, hjälp med personlig hygien, medicin och stöttning vid måltider. Ett av våra verksamhetsmål är att skapa en meningsfull tillvaro för de äldre med aktiviteter som de uppskattar. I vårt arbete är det också viktigt att skapa goda relationer med de boende, deras anhöriga och oss kollegor emellan. I omsorgsarbetet ligger ett stort ansvar på dig att ha förmågan se vad som behöver göras och en lyhördhet för de boendes behov. Du förväntas ta egna initiativ samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra och vara aktiv i teamet.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor till Kaitumgårdens vård och omsorgsboende

 • Legitimerad sjuksköterska

  Publiceringsdatum: 2018-10-26

  Som sjuksköterska på kommunens vård- och omsorgsboende kommer du att ha ansvar för specifika enheter. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra bedömningar, behandlingar och handleda vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arbetstid där även kvälls- och helgtjänstgöring ingår. Viss beredskapstjänstgöring kan ingå.

  Ansök om tjänsten - Legitimerad sjuksköterska

 • Legitimerad Sjuksköterska vik

  Publiceringsdatum: 2018-10-26

  Som sjuksköterska på kommunens vård- och omsorgsboende kommer du att ha ansvar för specifika enheter. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra bedömningar, behandlingar och handleda vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arbetstid där även kvälls- och helgtjänstgöring ingår.

  Ansök om tjänsten - Legitimerad Sjuksköterska vik

 • Legitimerad sjuksköterska natt

  Publiceringsdatum: 2018-10-26

  Som sjuksköterska inom kommunens vård- och omsorgsboenden samt hemsjukvård kommer du att arbeta självständigt och i team, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra bedömningar, behandlingar och handleda vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arbetstid förlagd till natt. Viss beredskapstjänstgöring kan ingå.

  Ansök om tjänsten - Legitimerad sjuksköterska natt

 • Undersköterska 75%

  Publiceringsdatum: 2018-10-26

  I arbetsuppgifterna som undersköterska och vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Arbetstiden kan bli förlagd under dagtid, kväll och helg , alla dagar i veckan. Vi använder oss av ett datastöd i schemaplanering Timecare där man har möjlighet att påverka sin arbetstid individuellt.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska 75%

 • Byggnadsinspektör/Bygglovshandläggare

  Publiceringsdatum: 2018-10-22

  Vi söker dig som genom samspel med, länsstyrelsen, samebyar, konsulter, byggherrar samt övriga verksamheter i kommunen, vill säkerställa kvalitet i det som byggs i vår kommun. Du kommer att handlägga ärenden enligt plan- och bygglagen, exempelvis förhandsbesked, bygglov, olovliga byggnationer, ändrad användning och anmälan men också strandskyddsdispenser enligt miljöbalken. Du har kontinuerlig dialog med sökande och andra berörda, granskar ritningar, fattar beslut och är föredragande för nämnden. En del av arbetet innebär offentlig service genom att ge råd och information till allmänheten. Vi lägger stor vikt vid att kontinuerligt utveckla vår verksamhet och där har du en central roll och ett stort ansvar då du är ensam i din roll i kommunen. Dina synpunkter på verksamheten är en viktig del av vårt arbete med ständiga förbättringar inom avdelningen.

  Ansök om tjänsten - Byggnadsinspektör/Bygglovshandläggare

 • Miljöinspektör

  Publiceringsdatum: 2018-10-22

  Tillsyn och handläggning inom livsmedels- samt miljö- och hälsoskyddsområdet. Arbetet är omväxlande och utvecklande och du driver självständigt dina ärenden i nära samverkan med chef och kollegor. Arbetet sker till stor del i samverkan inom avdelningen med en långtgående delegation från samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet innebär mycket kontakter med företag och allmänhet där bland annat lämnande av information och råd ingår. Vi är ett litet kontor vilket innebär att du som inspektör har möjlighet att jobba brett inom tillsynsområdena och vi går in för varandra vid behov.

  Ansök om tjänsten - Miljöinspektör

 • Fritidspedagog till Västra skolan och Porjus skola

  Publiceringsdatum: 2018-08-22

  Som fritidspedagog ska du arbeta utifrån skolans läroplan. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, genomföra, dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att bedriva fritidshemsverksamhet samt under skoldagen samverka och bedriva verksamhet med elever och lärare. Möjlig placering av tjänsten finns både vid Västra skolan och Porjus skola.

  Ansök om tjänsten - Fritidspedagog till Västra skolan och Porjus skola

 • Specialpedagog/speciallärare till Västra skolan och Porjus skola

  Publiceringsdatum: 2018-08-22

  Du ingår i skolans specialpedagogiska team samt elevhälsoteam och arbetar kring elever i behov av särskilt stöd. På skolnivå arbetar du utifrån elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag tillsammans med elevhälsoteam och skolledning. Arbetet består av stöd till enskilda elever och även i grupp, handledning av pedagoger, utveckla lärmiljöer tillgängliga för alla, kartlägga/utreda elevers behov, vara behjälplig i att utforma åtgärdsprogram och extra anpassningar. Möjlig placering av tjänsten finns både vid Västra skolan och Porjus skola.

  Ansök om tjänsten - Specialpedagog/speciallärare till Västra skolan och Porjus skola

 • Lärare år 1-5 Västra skolan och Porjus skola

  Publiceringsdatum: 2018-08-22

  Som lärare ska du genom ett tydligt ledarskap i klassrummet arbeta för hög målupfyllelse och motiverade elever utifrån läroplanens intentioner. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera,genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten. Möjlig placering av tjänsten finns både vid Västra skolan och Porjus skola.

  Ansök om tjänsten - Lärare år 1-5 Västra skolan och Porjus skola