Klagomål

En störning enligt miljöbalken kan handla om bristande ventilation, fukt- och mögel, temperatur i bostäder, buller eller lukt.

Klagomål anmäls via vår e-tjänst Anmälan om olägenhet, via e-post kommun@jokkmokk.se, eller telefon.

Kontakta först den som orsakar störningen

Det är viktigt att den som orsakar störningen får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan du anmäler ett klagomål till miljökontoret.

Störning i boendemiljön är fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens yttersta ansvar. Vid buller eller annan störning från en verksamhetsutövare eller privatperson rekommenderar vi att du först kontaktar den som orsakar störningen. Får du ingen hjälp trots att du kontaktat den ansvarige kan du anmäla ditt klagomål till miljökontoret.

Klagomål bedöms enligt miljöbalken. För att en störning ska utgöra en olägenhet för människors hälsa ska den enligt medicinsk eller hygienisk bedömning påverka hälsan menligt och inte vara ringa eller tillfällig. Miljökontoret handlägger inte klagomål på störningar som har upphört, och inte heller störningar som är tillfälliga.

Anonyma klagomål

När du anmäler ett klagomål i din boendemiljö kan du inte vara anonym eftersom miljökontoret måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning.

Klagomål som lämnas anonymt kan vara svåra att handlägga och du kan inte överklaga beslut i ärendet.

Följande problem handläggs inte av Miljö- och hälsoskydd:

Ovårdad tomt

Kontakta Byggnadskontoret      

Bristande renhållning av gator, torg och parker

Kontakta Gatukontoret

Klagomål på sliten boendemiljö (i lägenheter eller på uteplatser)

Kontakta fastighetsägaren

Tama djur som far illa

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

010-225 50 00

Akuta ärenden utanför kontorstid hänvisas till Polismyndigheten på telefon 114 14.


Publicerad: 2020-06-02 15:59. Ändrad: 2021-02-19 13:18.