Hälsoskydd

Miljökontoret har till uppgift att förebygga eventuella olägenheter för människors hälsa. Målet är att ingen ska behöva utsättas för hälsomässiga risker i bostäder eller på offentliga platser.

Miljökontoret bedriver tillsyn inom hälsoskydd och som omfattar bland annat rådgivning till allmänhet och verksamheter, inspektioner för kontroll av inomhusmiljö och handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål.

Mätning av luftkvaliteten i Jokkmokks samhälle 2007/2008

Miljökontoret har i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet utfört mätningar av luftkvaliten i i Jokkmokks samhälle under vinterhalvåret 2007/2008. Resultatet från luftmätningen har sammanställts i en rapport. Mätningar har gjorts på NO2 (kvävedioxid), PM10 (partiklar) samt VOC (flyktiga organiska ämnen, bl.a. bensen). Mätningarna utfördes för att kontrollera om miljökvalitetsnormerna för utomhusluft uppfylls i Jokkmokk. Kravet att utföra mätningar regleras i förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Läs mer i rapporten.

Miljökvalitetsnormer anger en föroreningsnivå som inte får överskridas. De är juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken och används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon.

Rapporten visar att inga miljökvalitetsnormer för luft överskrids. Däremot överskrids miljömålet för bensen. Den dominerande källan till bensen i tätorter är i många fall trafiken. Miljömål är till skillnad från miljökvalitetsnormerna inte kopplade till lagstiftningen vilket innebär att det inte finns några juridiska krav på att kommunerna ska övervaka dessa.

Däremot kan du som medborgare alltid hjälpa till för att förbättra luftkvaliten och se till att även miljömålet för bensen kan uppfyllas. Färdas gärna på andra sätt än med bil, undvik tomgångskörning och kom ihåg att använda motorvärmare, detta är några av de saker som faktiskt gör skillnad.

PCB-inventering

Ny lagstiftning om miljögiftet PCB har trätt i kraft. Äger du byggnad som uppförts eller renoverats under perioden 1956-1973 måste du inventera och mäta halterna av PCB i fogmassor och golvmassor. Reglerna gäller inte en- eller tvåbostadshus som ägs av fysiska personer. Senast den 30 juni 2008 skulle rapportering av inventeringsresultatet göras till miljökontoret.

Bostad

Fukt, otillräcklig ventilation och bullerstörningar är exempel på hälsorisker i bostäder. Om problem uppstår prata i första hand med den som stör, i andra hand med fastighetsägaren. Hjälper det inte kan du vända dig till Miljökontoret.

Både fastighetsägaren och verksamhetsutövaren kan tvingas vidta åtgärder om det finns risk för att olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Fastighetsägaren/verksamhetsutövaren kan också föreläggas att utföra och bekosta bullermätningar och utredningar om tillsynsmyndigheten finner det nödvändigt. Enligt miljöbalken ställs även krav på försiktighetsmått för att förebygga olägenheter.

Buller

I miljöbalken anges att en bostad skall ge betryggande skydd mot buller. Vid nyetablering av industrier, restauranger och liknande ska verksamheten följa de riktvärden som gäller för buller.

Fukt & Mögel

Fukt ger ökad tillväxt av mikroorganismer (tex mögel, bakterier och kvalster) i byggnader. Vanliga symptom i fuktiga hus är irritation i hud, luftvägar och ögon. Var försiktig om du lider av allergiska besvär, har allergi i släkten eller har känsliga luftvägar och slemhinnor. Minska risken för fuktskador genom att se till att ventilationen fungerar - håll ventilerna öppna och rengör dem ofta.

Temperatur

En tillfredsställande värme är viktigt för det allmänna välbefinnandet. En lägsta temperatur på 18 °C har man rätt att kräva som hyresgäst. Många fastighetsägare har i avtal med hyresgästföreningen åtagit sig att hålla en temperatur på 20 °C. Kalla golv kan också vara ett problem, den bör inte vara lägre än 15 °C. Särskilt höga krav ställs på utrymmen där rörelsehindrade och äldre vistas och i lokaler för omvårdnad av barn, där temperaturen inte får understiga 20 °C.

Ventilation

Bristande ventilation kan orsaka ökad radonhalt, dålig lukt och allergi. Smuts sätter sig i ventiler och ventilationskanaler, särskilt i kök och badrum. För att förbättra ventilationen kan tilluftsventilerna öppnas helt och rengör dem regelbundet. Sotaren kan hjälpa till med mer avancerad rengöring. Vädra snabbt och effektivt, det räcker att hålla ett fönster öppet 1-5 minuter. Längre tid bidrar till att inomhusluften kyls ned.

Lokaler

Det ställs olika krav på olika typer av lokaler. Om man skall starta en verksamhet bör man alltid kontrollera med Miljökontoret i förväg vilka krav som gäller. Grundprincipen är att lokalen skall vara utformad på ett ändamålsenligt sätt för den avsedda verksamheten. Det kan gälla materialval och planering men även direkta krav på utformning och utrustning. Det kan krävas ett tillstånd av lokalen innan den tas i bruk. Exempel på verksamheter är, bad, skola, frisörsalong, massageverksamhet och solarier.

Avfall

Samhällsbyggarnämnden har det lokala tillsynsansvaret för att avfall hanteras så att det inte uppkommer olägenheter. Varje kommun är skyldig att ta hand om hushållsavfallet som uppkommer. Hushållens farliga avfall kan lämnas på återvinningsstationerna.

Alla hushåll är skyldiga att sortera ut avfall med producentansvar för avlämning på en återvinningsstation eller återvinningscentral. Producentansvaret gäller för returpapper, förpackningar av papper, metall, glas, hårdplast och däck. Gatukontoret har ansvaret för renhållningen i kommunen.

Reducerad taxa

Enligt den lokala renhållningsordningen finns möjlighet att ansöka om uppehåll eller befrielse från kommunal sophämtning, om förlängt hämtningsintervall eller om gemensam sopbehållare.

Alla hushåll kan kompostera sitt hushållsavfall. Prata med din hyresvärd om hur kompostering kan ordnas i ditt bostadsområde. Kompostprocessen innebär att ett otal olika organismer äter upp fett, proteiner och kolhydrater som vi tillför komposten. För att få kompostera hushållsavfall, och därmed kunna få längre sophämtningsintervall, krävs att du anmäler detta till Miljökontoret.

Tips för att kompostera

Färskt matavfall t ex kött- och fiskrester innehåller normalt mycket kväve medan papper, sågspån, flis innehåller mycket kol. För att det ska bli en bra balans ska matavfall blandas med torrt spån, tidningspapper eller flis.

Nedbrytningen är syrekrävande och om syrehalten blir för låg uppstår dålig lukt. Rör om i komposten så att syre tillsätts. Temperaturen sköter sig normalt själv även vintertid om isoleringen är tillräcklig och tillförsel av avfall sker kontinuerligt. Om den värmeenergi som organismerna frigör inte räcker för att hålla en temperatur på 40-60 ºC går processen långsammare. Fryser komposten så avstannar processen men kommer igång igen när det blir varmare.

För att kompostprocessen skall kunna under den kalla årstiden krävs att behållaren är isolerad och den måste även vara skadedjurssäker. Det betyder att dess utsida bör vara hård, dvs bestå av trä, plast eller plåt.

Vad kan då läggas i komposten? Tänk så här: Det som kan bli till jord och som hör hemma i ett trädgårdsland kan läggas i komposten. Det innebär att i princip allt från växt- och djurriket kan komposteras.

Töm inte dammsugarpåsen eller sopskyffeln i komposten. Halten av tungmetaller kommer då att öka.

För mer information kontakta Miljökontoret.


Publicerad: 2014-11-13 15:49. Ändrad: 2019-05-22 15:02. Ansvarig: Hanna Stjerna

Kontaktuppgifter

 

Patrik Sundberg
Avdelningschef
0971-173 31

Hanna Stjerna
Miljöinspektör
0971-171 85

Nicole Nyberg
Miljöinspektör
0971-171 69

Blanketter

Dokumenten finns på flera språk. Svenska (sv), Lulesamiska (lu/sa) och Nordsamiska (no/sa).

Befrielse från avfallshämtning
sv lu/sa no/sa

Behovsanpassad avfallshämtning
sv lu/sa no/sa

Cistern
sv lu/sa no/sa

Enskilt avlopp
sv lu/sa no/sa

Hygienlokal, fritidsanläggning
sv  lu/sa no/sa

Kompostering
sv lu/sa no/sa

Miljöfarlig verksamhet
sv lu/sa no/sa

Livsmedelsanläggning
sv  lu/sa no/sa

Dricksvattenanläggning
sv

Upphörande av verksamhet
sv lu/sa no/sa

Värmepump
sv lu/sa no/sa

Latrinkompostering
sv

Förlängt hämtningsintervall av slam

sv

Djurhållning inom tätbebyggt område
sv