Skolskjuts

Om det är långt till den skola som ditt barn har anvisats till har ni rätt till kostnadsfri skolskjuts i anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts kan ske med skolbuss, ordinarie linjetrafik eller skoltaxi. Ni behöver inte göra en ansökan, skolan delar ut personligt skolkort för skolskjuts eller ordnar plats i skoltaxi.

Rätt till skolskjuts av andra skäl

Ditt barn kan även ha rätt till skolskjuts av andra skäl, ansök i vår e-tjänst eller på avsedd blankett. Du ansöker innan 31 Maj för att vara säker på att skolskjutsen kommer igång vid terminsstart.

Trafikförhållanden - Om vägen mellan hem och skola inte är trafiksäker kan ditt barn ha rätt till skolskjuts, även om avståndet är kortare än avståndsreglerna. I din ansökan kan du beskriva hur elevens väg till skolan ser ut.

Funktionsnedsättning - Har du särskilda skäl kan du få skolskjuts eller skoltaxi. Beskriv hur elevens funktionsnedsättning medför att hen har svårt att på egen hand ta sig till och från skolan och har behov av skolskjuts.

Växelvis boende - En elev som bor ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna och går på den skola som kommunen anvisar till utifrån elevens folkbokföringsadress har rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavarnas adresser om reglerna för skolskjuts är uppfyllda. Tillfälliga resor eller umgängesresor omfattas inte av skolskjuts.

Annan särskild omständighet - Ange varför annan särskild omständighet ger eleven behov av skolskjuts.

Får jag ett nytt busskort varje år?

Nej, samma busskort används hela skoltiden under förutsättning att du uppfyller kraven för skolskjuts. Under jul- och sommarlov gäller inte kortet. Busskortet är en värdehandling och gäller som färdbevis för att få åka skolskjuts. Har du skadat eller tappat ditt busskort, kontakta din skolexpedition. En beställning av nytt kort sker och eleven får ett tillfälligt busskort till dess att det nya har kommit. Avgiften vid beställning är 50 kr, betalas till din skolexpedition.

Vid extrema väderförhållanden

Vid extrema väderförhållanden (oframkomligt väglag på grund av exempelvis halka, ymnigt snöfall eller extrem kyla) kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras enligt beslut. Ansvaret för transport till och från skolan ligger därmed på vårdnadshavaren.

Har ditt barn placering i fritidshem?

Meddela fritidshemmet hur eleven ska vistas om det är så att ni inte nyttjar skolskjuts alla dagar eller vissa dagar. Meddela även skoltaxin motsvarande uppgifter.

Vilket ansvar har jag som vårdnadshavare i samband med skolskjuts?

Du som vårdnadshavare har ansvar för eleven från hemmet och till påstigningsplatsen. Vårdnadshavaren är ansvarig för att eleven är på påstigningsplatsen vid meddelad avgångstid.

Om en elev kommer för sent till skolskjutsens avgångstid är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till skolan eller till anvisad hållplats för skolskjuts. Kommunen betalar ingen ersättning för detta.

Vårdnadshavaren är skyldig att i god tid avboka resa med taxi om eleven inte ska åka med.


Publicerad: 2014-07-01 17:55. Ändrad: 2021-04-29 11:03.