Yrkesprogram

Att välja ett yrkesprogram.

Ett yrkesprogram leder till en yrkesexamen. På yrkesprogrammen kommer det att ges mer tid för yrkesämnen.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera på en yrkeshögskola. Du kan också välja att läsa extra ämnen för att studera vidare på högskolan.

Det kommer att vara möjligt att gå ett yrkesprogram som en gymnasial lärlingsutbildning. Även den som gått en lärlingsutbildning kommer att uppnå en yrkesexamen.

För att ha behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.

Yrkesexamen

För att få en yrkesexamen behöver du ha godkänt i svenska, alternativt svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Du ska ha 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Kravet är också att du har ett godkänt gymnasiearbete.

Högskolebehörighet på yrkesprogrammen

Den som gått ett yrkesprogram blir inte behörig med automatik, men har rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet under utbildningens gång.

För grundläggande högskolebehörighet behövs, förutom en yrkesexamen inklusive godkänt gymnasiearbete, också kurserna:

  • svenska eller svenska som andraspråk 2,
  • svenska eller svenska som andraspråk 3 och
  • engelska 6.

Skolan måste erbjuda dessa kurser inom det individuella valet eller som utökat program. Hur det går till skiljer sig mellan de olika yrkesprogrammen.

Komplettering genom vuxenutbildning

Eleven har också rätt att läsa kurserna inom den kommunala vuxenutbildningen efter examen. En yrkeselev som kompletterar den grundläggande behörigheten hamnar i samma kvotgrupp som de som inte har kompletterat utan söker direkt, det vill säga i betygsgrupp B1.

Karriärvägar efter en yrkesexamen

Efter ett yrkesprogram kan man börja jobba inom det yrke man utbildat sig för. Men man kan också läsa vidare, till exempel inom yrkeshögskolan.

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med arbetslivsanknytning. Utbildningarna finns inom branscher där det finns en efterfrågan på kompetens. Alla aktuella utbildningar finns på yrkeshogskolan.se.

Det går också att utbilda sig vidare genom de utbildningar som branscherna erbjuder, på folkhögskolorna och på högskolorna/universiteten. Behöver man, kan man också komplettera inom den gymnasiala vuxenutbildningen.

En gymnasieexamen från ett yrkesprogram ger normalt inte grundläggande behörighet . Detta beror på att den inte innehåller tillräckligt mycket svenska och engelska.

Alla elever på yrkesprogram har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet.

Det kan de göra genom att välja kurser inom ramen för det individuella valet, och för vissa program, i de programgemensamma ämnena eller i programfördjupningen.

Ibland måste eleverna också läsa ett utökat program om de vill ha grundläggande högskolebehörighet. Inom vissa av yrkesprogrammen kan eleverna få grundläggande högskolebehörighet utan att läsa ett utökat program. Det gäller för de program där svenska eller svenska som andraspråk 2 eller engelska 6 ingår i de programgemensamma ämnena eller iprogramfördjupningen därför att dessa kurser utgör en del av programmets karaktär.

Det är dock möjligt att komplettera i svenska alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6 så att man uppfyller kraven för grundläggande behörighet.

Om man kompletterar efter avslutade gymnasiestudier, t.ex. inom komvux, får man tillgodoräkna sig kompletteringarna i grupp BI-direktgruppen.

Om man kompletterar andra ämnen än svenska alternativt svenska som andra språk 2 och 3 och engelska 6 ex. Ma2a efter avslutade gymnasiestudier, t.ex. inom komvux, får man tillgodoräkna sig kompletteringarna i grupp BII.

Gymnasieexamen 2014

Här kan du som började läsa på gymnasiet hösten 2011 och vill söka till högskolan från och med hösten 2014 läsa mer om vilka förkunskaper som krävs. I faktabladet i länken ovan får du en kort beskrivning av hur betygen räknas när du så småningom söker till högskolan. Ta gärna hjälp av en studievägledare för att planera dina studier.

Du måste ha rätt förkunskaper

För att kunna bli antagen måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven är uppdelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är desamma för alla utbildningar. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning du söker till. Du kan läsa mer om områdesbehörigheter genom att klicka på länken som finns i textan ovanför

Grundläggande behörighet = det här måste du ha.

För att få grundläggande behörighet måste du ha:

  • examen från ett högskoleförberedande program, eller
  • yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand.

Till många utbildningar krävs bara grundläggande behörighet.

Särskild behörighet - områdesbehörigheter

Vissa utbildningar kräver också att man har lägst betyget E i en eller flera kurser. De här kurserna kallas behörighetskurser. Vilka särskilda behörighetskrav som gäller för de olika utbildningarna ser du här i utbildningskatalogen och på universitetens och högskolornas egna webbplatser.

Högskoleprovsurval – en andra chans

Om du har gjort högskoleprovet placeras du i ytterligare en urvalsgrupp, när du söker en utbildning som du är behörig till. Normalt fördelas minst en tredjedel av platserna på grundval av betyg och minst en tredjedel av platserna på grundval av högskoleprovsresultat. Läs mer om högskoleprovet på studera.nu. Anmälan till utbildning ska du göra på Antagning.se.


Publicerad: 2014-11-25 10:16. Ändrad: 2014-11-25 10:37.

Relaterat

Antagning.se