Elevhälsoteam

Elevvård är alla insatser som görs för att eleverna ska må bra i skolan. Därför är elevvården integrerad i skolans arbete. Lärare och övrig skolpersonal strävar efter att gemensamt lösa de svårigheter som uppkommer under studietiden. Ibland kan de dock behöva stöd och rådgivning från Elevvården. Till den särskilda elevvården räknas skolsköterska, skolläkare, skolkurator, psykolog. Samtliga arbetar under sekretess. På Bokenskolan ingår specialläraren och Studie- och yrkesvägledaren i elevhälsoteamet. Det får inte föra vidare uppgifter om en individs personliga förhållanden utan individens samtycke. Det övergripande ansvaret för elevvården har skolans rektor.

Skolhälsovård

Skolsköterskan samt skolläkaren omfattas, till skillnad från övrig elevvård, av både de regelsystem som gäller för skolan och de som gäller för hälso- och sjukvård. I skollagen anges att skolhälsovården ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor.
Skolhälsovården svarar för den medicinska sakkunskapen och skall främst vara förebyggande. Den ska omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. Varje elev i grundskolan eller sameskolan erbjuds därför att genomgå minst tre allmänna hälsokontroller jämt fördelade under skoltiden. Mellan de allmänna hälsokontrollerna erbjuds eleven även att genomgå kontroller av bl. a syn och hörsel, få vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram samt att genomgå andra begränsade hälsokontroller. Skolsköterskan bedriver även mottagningsverksamhet. De arbetar med att stötta elever med olika funktionshinder och elever som på ett eller annat sätt far illa. De kan bidra med medicinsk studie- och yrkesvägledning och arbeta med frågor med anknytning till elevernas arbetsmiljö. Skolläkarens uppgift är till stor del remittering till specialist samt bistå med konsultation. Om skolläkaren på förekommen anledning anser att en viss elev behöver undersökas särskilt, får eleven erbjudande om att genomgå sådan undersökning. Tid till skolläkaren ordnas via skolsköterskan.

Skolkurator

Kuratorn har ansvar för att ge eleverna och deras föräldrar samt även personalen, information och service i sociala frågor. Detta arbete sker socialt på tre nivåer: individ-, grupp- och organisationsnivå.
På individnivå utför kurator socialt behandlingsarbete genom olika former av enskilda samtal med elever. De ger även stöd och rådgivning till personal och föräldrar. På gruppnivå arbetar kurator på olika sätt med både elev- och personalgrupper. Kuratorn arbetar bl. a förebyggande med elevgrupper eller hela klasser kring frågor som till exempel rör mobbning, droger och relationer. Skolkuratorn arbetar även konsultativt, dvs. stödjer det elevvårdande arbete som skolans personal utför. På organisationsnivå arbetar de med organisationsutveckling och förändringsarbete. Kuratorn har även ett nära samarbete med andra myndigheter.

Skolpsykologen

Skolpsykologen analyserar, utreder och bedömer svårigheter hos elever. I sitt arbete utför de fördjupad bedömning och samverkar vid behov med olika specialinstanser. Psykologen medverkar också i planering av åtgärder och bemötande av barn i förskola/skola samt arbetar som konsult till personal, arbetslag och andra grupper inom förskola/skola genom konsultation, information, rådgivning och metodutveckling. Skolpsykolog finns ett visst antal timmar per månad på kommunens skolor. Tid till skolpsykologen kan ordnas via kurator.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarna (SYV) informerar och ger vägledning om gymnasieprogram och kurser, behörigheter till högre studier. Utbildningsvägar efter gymnasiet yrken och arbetsmarknad. Detta sker genom lektioner, i grupp samt genom enskilda vägledningssamtal.
Till SYV kan du komma med frågor gällande bl. a valbara kurser, individuella val, hur behörigheter påverkar dina val, om individuellt anpassat program samt reducerat eller utökat program. Eleven fårstöd med olika val inom gymnasieskolan samt att se vilka möjligheter och konsekvenser valet innebär. Vid ändring av kurser inom gymnasie-programmet måste eleven alltid uppsöka SYV för omval. SYV kan även hjälpa att planera övergångar till andra skolformer och att finna utbildningar och yrken som passar just den enskilde elevens förutsättningar och intressen samt vad som krävs inför fortsatta utbildningar.

Speciallärare

Specialläraren finns på skolan för att stötta dig i din studiesituation. Tillsammans med dig, dina föräldrar, din mentor och dina lärare arbetar vi för att din tid på Bokenskolan ska bli så givande som möjligt. Om du är i behov av handledning, specialundervisning eller alternativa verktyg såsom dataprogram, talböcker, minneshjälp osv så hjälper jag dig med det. För att skapa en bra inlärningssituation för dig så kan vi upprätta ett åtgärdsprogram som utarbetas tillsammans med dig och dina föräldrar, mentor och speciallärare.

Externa resurser

Många barn behöver insatser från både kommun och landsting. Behovet av stöd kan variera under olika skeden av uppväxten. Det samarbete elevvården har med andra myndigheter sker främst med kommunens Individ- och Familjeomsorg (IFO), landstingets Barn- och Ungdomspsykiatri (BUP), Barn- och Ungdomshabilitering, Barnmedicin samt Barnhälsovården (BVC). Samarbetet med barnmedicin, habilitering och barnpsykiatiri består till stor del av att skolan remitterar ärenden för utredning. BUP kan även erbjuda tid för föräldrar och barn att tillsammans få vägledning. Dit kan föräldrar själv söka kontakt, utan remiss från elevvården.

Kontakta berörd mentor som tar funderingarna vidare till oss.

 

 

Klas Bergman
Bergman Klas
Rektor
0971-172 31
klas.bergman@jokkmokk.se

 

 

Wivi Anne MulkMulk Wivi Anne
Studie och yrkesvägledare
0971-172 34
wivi-anne.mulk@jokkmokk.se

 

 

Ylva StenmanStenman Ylva
Kurator
0971-172 18, 0703 197 856
ylva.stenman@jokkmokk.se

 


Publicerad: 2014-11-24 14:31. Ändrad: 2014-11-24 16:03.