Modersmålsundervisning

Elever som går i grundskolan och har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i skolan. Undervisningen är frivillig.

Vem kan få undervisning i sitt modersmål?

En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål,
  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

 

Förutsättningar för undervisning i modersmål

För att skolan ska anordna modersmålsundervisning krävs det att:

  • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen,
  • Dessa elever önskar få undervisning i språket och
  • det finns en lämplig lärare.

 

Adoptivbarn

Adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning, även om språket inte är det språk som eleven dagligen talar i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

 

Nationella minoriteter

När det gäller de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch, så har elever rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket för att ha rätt till undervisning i ämnet modersmål. Kravet på att det ska finnas minst fem elever som önskar undervisning gäller inte heller.

 

Undervisning i flera språk

Eleven kan bara få modersmålsundervisning i ett språk.

 

Svenska teckenspråket som modersmål

Det svenska teckenspråket erbjuds som ett modersmål. Ansökan sker på samma sätt som för alla modersmål.

 

Studieupplägg och betyg

Eleven studerar ämnet modersmål utanför ordinarie undervisningstid. Från årskurs 6 får eleven betyg i sitt modersmål.

 

Ansökan

Ansökan görs via avsedd blankett ”Ansökan om modersmålsundervisning” senast den 1 juni för höstterminen och för vårterminen senast den 1 december. Efter utsatt datum sammanställs och handläggs ansökningarna och besked om ev. modersmålsundervisning lämnas senast vid terminsstart till vårdnadshavarna.

Ansökningar som kommer in efter sista anmälningsdatum sparas och behandlas inför nästa termin. Om ditt barn vill sluta med modersmålsundervisningen meddelar du skolan detta.


Publicerad: 2014-07-01 17:56. Ändrad: 2020-10-21 10:43.