Avgifter och regler

Kommunens taxa är beslutad av kommunfullmäktige och är inom ramen för riksdagens beslut om maxtaxa. Taxan gäller för all förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inom kommunen.

Avgift 1/1 2024-31/12 2024

Avgiften baseras procentuellt utifrån hushållets inkomst. Därför är det viktigt att lämna en aktuell inkomstuppgift och även komma ihåg att höra sv sig till skolexpeditionen om en förändring sker. Det kan även vara bra att komma ihåg att hushållets inkomst förändras om man separerar eller blir sambo, oavsett om sambon är vårdnadshavare till ert barn.

Förskoleavgifter

Barn 1, 3% av inkomsten dock högst 1688:-

Barn 2, 2% av inkomsten dock högst 1025:-

Barn 3, 1% av inkomsten dock högst 563

Barn 4-, ingen avgift debiteras

Familjer som har en gemensam inkomst över 56 250 får sk. "maxtaxa", det innebär att deras barnomsorgsavgift baseras utifrån denna oavsett om de har en högre inkomst.

Avgiften betalas i slutet av aktuell månad och tas ut tolv månader per år oavsett om barnen varit lediga eller inte. Vid arbetslöshet och föräldraledighet tas avgift ut med 3/8 av maxtaxans belopp.

Allmän förskola är avgiftsfri. Den som har en ordinarie förskoleplats och deltar i allmän förskola får en reducering av avgiften med 3/8 av maxtaxan.

Ni kan läsa mer om avgiftstaxor och tillämpningsregler här.

Har du frågor om maxtaxan? Kontakta Skolverket genom att mejla Statsbidrag.maxtaxa@skolverket.se

 

Avgift under sommaren

Den allmänna förskolan gäller inte under sommarlovsperioden, det vill säga från dagen efter skolavslutningen i juni till dagen före grundskolans start i augusti. Om behov av plats finns under sommaren för er med Allmän förskoleplats, meddela detta genom att använda blanketten Ändringsanmälan

Barn med ordinarie plats men som inom åldern för allmän förskola (dvs 3-5 år) får därför ingen reducering av avgiften under sommaren.

Oavsett om barnet är på förskolan hela eller delar av sommaren betalar ni avgift om ingen uppsägning av plats inkommit till expeditionen.

 

Inkomstuppgift

Alla skattepliktiga inkomster är också avgiftsgrundande.

Exempelvis:

 • Lön
 • Inkomster från eget företag
 • Föräldrapenning, Sjukpenning eller sjukbidrag
 • Arbetslöshetsersättning
 • Arbetsmarknadsstöd eller aktivitetesstöd
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning
 • Pension
 • Livränta
 • Vårdbidrag för barn
 • Ersättning för vård i familjehem (arvodesdelen)
 • övriga skattepliktiga inkomster

Studiemedel & försörjningsstöd är exemepl på avgifter som inte är avgiftsgrundande. 

Din inkomstuppgift kan komma att kontrolleras mot arbetsgivare och/eller skatteverket

 

Obetalda avgifter

Vid utebliven betalning skickas en påminnelse till fakturamottagren. Om betalning trots inte det sker debiteras inkassoavgift. Vid två obetalda barnomsorgsfakturor sker avstängning från verksamheten.


Publicerad: 2014-07-16 15:08. Ändrad: 2024-02-16 09:22.