KUPP - syfte och några riktlinjer

KUPP, Kultur- och upplevelseutveckling, startades 2003 och har under de år projektet funnits inneburit en viktig resursförstärkning för att profilera varumärket Jokkmokk.

Varför finns KUPP, Kultur- och upplevelseutveckling i Jokkmokks kommun?

KUPP:s huvudsyfte är att göra kultur- och upplevelsesektorn till en reell utvecklingsfaktor i Jokkmokks kommun. Projektet vill skapa en kreativ, positiv och livskraftig miljö för kommunmedborgarna och därmed ge förutsättningar för kommunen att bli ett attraktivt besöksmål och en intressant etableringsort. KUPP-projektets huvudman är Jokkmokks kommuns kultur- och fritidsnämnd.

KUPP fördelar bidrag ur en särskild pott av s.k. bygdemedel. Genom rådgivning, samordning och ekonomiskt stöd vill KUPP-projektet:

  • främja en vitalisering och föryngring av upplevelsenäringen i kommunen genom att stötta nyskapande idéer, entreprenörskap och kompetensutveckling
  • stimulera samarbete mellan upplevelsenäringen, övrigt näringsliv och den ideella sektorn (t.ex. föreningar och eldsjälar)
  • öka mångfalden i kulturutbudet och skapa en kreativ miljö
  • skapa ett lokalt medvetande om kultur- och upplevelsesektorns betydelse för alla framtidssatsningar som görs inom Jokkmokks kommun

Några krav för bidragsgivningen (se ytterligare info i bladet Riktlinjer för bidragsgivningen):

Projektet ska

  • röra kultur- och/eller upplevelsesektorn i Jokkmokks kommun.
  • vara utvecklingsinriktat. Återkommande projekt ska tydligt visa på ett utvecklingsarbete.
  • ha en klart angiven huvudman som har ansvar för genomförande och ekonomi.
  • ha lämnat in redovisning av eventuella tidigare projekt som fått stöd av KUPP, för att komma ifråga för stöd till nytt projekt.

Vi ger inte bidrag till

  • löpande verksamhet eller för täckande av underskott.
  • redan genomförda projekt (retroaktivt).

Publicerad: 2014-11-20 09:52. Ändrad: 2014-11-20 09:52.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim