Odlingsgräns/växtzoner

Odlingsgräns fakta

odlingsgräns

För alla som färdats i norra Sverige är säkert vägskylten där det står odlingsgräns välkänd, men vad betyder den?

Tämligen sent i lappmarkens historia dyker det upp rättstvister mellan nomadiserande och bofasta, mest gäller de fiskerättigheter. Allra vanligast var att man umgicks fredligt och idkade byteshandel, men det är inte så väl dokumenterat som de fall som nådde tinget.

Under 1800-talets mitt anlades allt fler nybyggen och staten ingrep med ett försök till att fördela markerna.  År 1867 drogs en så kallad odlingsgräns i nordsydlig riktning genom lappmarkerna och väster om denna skulle renskötseln vara den enda näringen och inga nya nybyggen fick anläggas.


Publicerad: 2017-03-03 10:06. Ändrad: 2017-03-03 10:22.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim