Kriterier

Vi har beslutat oss för ett antal kvalitetskriterier. De beskriver viktiga egenskaper som ska känneteckna arbetet inom socialtjänsten.  

Två typer av kvalitetskriterier

Det finns kvalitetskriterier både för socialtjänstens handläggning och utförarnas insatser. Alla kvalitetskriterier följs upp.

Kvalitetskriterier för socialtjänstens handläggning

 • Delaktighet -Att kunna påverka handläggningen av sitt ärende
 • Bemötande - Att bli bemött med respekt i kontakten med myndigheten
 • Tillgänglighet
  • Att enkelt komma i kontakt med rätt person.
  • Att snabbt få tid för besök eller hembesök
 • Valmöjligheter.
  • Att få information om vilka valmöjligheter som finns
  • Att få göra egna val av insatser, när det är möjligt
 • Handläggningstid/utredningstid - Tid från ansökan till beslut, som inte får vara längre än enligt riktlinjer på varje enhet
 • Väntetid - Tid mellan beslut och insats, som inte får vara längre än enligt riktlinjer på varje enhet
 • Rättssäkerhet
  • Att få ta del av utredningen före beslut
  • Att få veta lagrum och motiv för beslut
  • Att få information om rätten att överklaga
  • Att beslut följer lagar och praxis i domstolar
 • Individuella handlingsplaner - Att planering sker i samråd med den enskilde.

Kvalitetskriterier för utförarnas insatser

 • Delaktighet - Att vara delaktig och kunna påverka den insats man har
 • Bemötande - Att bli bemött med respekt och hänsyn
 • Nöjdhet, äldreboende
  • Trygghet
  • Mat
  • Utevistelse
 • Nöjdhet, hemtjänst
  • Personalkontinuitet
  • Bemötande
  • Trygghet
 • Nöjdhet, äldre, psykiatri, handikapp - Med utförd insats som helhet
 • Nöjdhet, individ- och familjeomsorg - Med utförd insats som helhet
 • Individuella handlingsplaner - Att insatserna planeras i samråd med den enskilde
 • Kontinuitet - Att personalomsättningen inte är för hög
 • Kvalitetssystem enligt Socialstyrelsens riktlinjer
  • Att det finns ett godtagbart system för att säkra och utveckla kvaliteten
  • Att det finns tydliga rutiner för klagomåls- och avvikelsehantering
  • Att det finns rutiner för analys och utvärdering av kvalitet
  • Att utföraren genomför och redovisar resultat av brukarenkäter eller motsvarande

Publicerad: 2014-12-05 12:18. Ändrad: 2014-12-05 12:25.