Kvalitet och uppföljning

Inom Socialtjänsten arbetar vi aktivt med kvalitetsutveckling:

  • Vi definierar vad som är kvalitet.
  • Vi följer upp kvaliteten.
  • Vi identifierar utvecklingsområden att arbeta vidare med.

Kvalitetsarbetet har två delar: 

  • God kvalitet i socialtjänstens handläggning.
  • Följa upp och kontrollera kvaliteten i utförarnas insatser.
God kvalitet inom socialtjänstens verksamhet innebär bland annat:
  • Rättssäkerhet
  • ett gott bemötande,
  • delaktighet för berörda och
  • att socialtjänstens insatser ges i enlighet med mål och bestämmelser i de styrande lagarna. 
För att få kunskap och kunna bedöma kvalitet och resultat av verksamheten utvecklar socialtjänsten sina metoder för uppföljning och utvärdering. 
Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd om kvalitet inom Socialtjänsten.
Kvaliteten ska utvecklas och säkras kontinuerligt och långsiktigt.

Publicerad: 2014-07-01 18:06. Ändrad: 2014-07-01 18:06.