Bostadsanpassning

Kommunstyrelsen i Jokkmokks kommun ger bidrag till anpassning av permanentbostäder under förutsättning att funktionshindret är av långvarig och av bestående art.

Du som har en långvarig eller bestående funktionsnedsättning kan få bidrag för att anpassa din permanenta bostad.

Bidraget ska användas till åtgärder som är nödvändiga för att leva ett självständigt liv. Det kan till exempel vara åtgärder som underlättar för dig att förflytta dig i hemmet, sova, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden. Om du har tillfällig funktionsnedsättning kan du inte få bidrag.

Bostadsanpassningsbidrag får du som enskild person oavsett om du äger eller hyr bostaden. Om du bor i hyres- eller bostadsrättslägenhet måste fastighetsägaren godkänna anpassningen.

Intyg från arbetsterapeut eller läkare ska bifogas ansökan som styrker behovet av anpassning.

Bostadsanpassningsbidraget är inte inkomstprövat.

Ansökan görs till kommunen, kontakt kan tas med handläggare.


Publicerad: 2014-07-01 18:03. Ändrad: 2014-07-01 18:03.